Language and Literature Studies

Dorotei Getov, Capita Ascetica Serdicensia (An Early Byzantine Anthology of Christian Precepts): A Critical Edition of the Greek Text with an Introduction and English Translation.


Re-imaging Versiones Slavicae

Нова представа за Versiones Slavicae

 • Summary/Abstract

  The paper discusses a strategy for transforming the Versiones Slavicae database into an XML format, which would improve opportunities for application-independent preservation and maintenance.


  Нова представа за Versiones Slavicae
  Андрей Бояджиев
  (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)


  Инициативата Versiones Slavicae започва през декември 2011 г. с финансиране, осигурено от двугодишна безвъзмездна финансова помощ от Българския фонд за научни изследвания. Целта на тази инициатива е „да се разработи свободно достъпен интернет базиран електронен каталог на средновековни славянски преводи и съответните им византийски източници“. Настоящата статия обсъжда възможен подход при трансформирането и конвертирането на базата данни Versiones Slavicae в XML формат.


Hilandar Monastery Sbornici: An Incipitaria Project of the Hilandar Research Library Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:58
Сборниците от сбирката на манастира Хилендар: проектът за инципити на текстове на Хилендарската научна библиотека

On the recommendation of the participants of the First International Hilandar Conference (1981), the Hilandar Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies at The Ohio State University initiated a project to create an incipitaria of the Hilandar Monastery Sbornici (miscellanies or compilations) from the fourteenth and fifteenth centuries, research that overlaps with and has been enhanced by the scholarly life’s work of Professor Klimentina Ivanova. The history and goals of the project are outlined here. The criteria for selecting the project’s manuscripts are discussed, and some observations gleaned from working with the texts are shared. A print publication of the Incipitaria has not been realized, but Professor Ivanova’s Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, and the forthcoming Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica, which are greatly enriched by the materials from Hilandar Monastery’s library, are invaluable resources to students and researchers of the medieval Slavic homiletic and hagiographical traditions.


Сборниците от сбирката на манастира Хилендар: проектът за инципити на текстове на Хилендарската научна библиотека
Мери-Алън Джонсън
(Хилендарска изследователска библиотека,
Държавен университет на щата Охайо, Кълъмбъс, САЩ)


По препоръка на участниците в Първата международна Хилендарска конференция (1981) в Хилендарската изследователска библиотека и в Ресурсния център за средновековни славянски изследвания към Държавния университет на щата Охайо започна проект за създаване на инципитарий на текстове от сборници от ХІV и ХV век от сбирката със славянски ръкописи от манастира Хилендар. Тези изследвания са реализирани в научното дело на проф. Климентина Иванова. В статията са очертани историята и целите на проекта. Обсъждат се критериите за избор на ръкописите за проекта и се споделят някои наблюдения, извлечени от работата с текстовете. Печатната публикация на инципитария все още не е реализирана, но в книгата на проф. Иванова Hagiographica Balcano-Slavica и в предстоящата Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica материалите от библиотеката на Хилендарския манастир значително са обогатени и представляват безценни ресурси за изследователите на средновековни славянски хомилетични и агиографски традиции.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Hilandar Monastery Miscellanies Compilations Incipitaria medieval Slavic manuscripts Panegyrical Triodia Hilandar Research Library
Неизвестный кодекс XVI в. в Палеографическом архиве Национального банка Греции1 Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:52
Неизвестен ръкопис от XVI в. от Палеографския архив на Националната банка на Гърция

The paper presents an hitherto unknown Slavic codex from the 16th century, which is preserved today under the signature No. MIET 64 in the Paleographical Archive of the National Bank of Greece. This paper codex represents a convolute consisting of two parts, which can be distinguished mainly relying on the different old pagination of the quires (‘tetradia’). They contain hymnographic works and liturgical texts. In an inscription on f. 70v the scribe gives his name as “Diak Ioan” and indicates the date of the copy (1549). Because of this and of certain palaeographical features we propose that the second MS is the work of the well-known copyist Ioan Kratovski. His scribal activity lasted from 1526 to 1583. This MS thus belonged to the earlier period of his career. As the copyist mentions, the first part of the manuscript was produced for a monastery named after the St Archangel Michael and since the two parts of the second MS contain texts devoted to this Archangel, it seems likely that this MS was produced for the Archangel Michael monastery in Lesnovo. It is located near the town of Kratovo, to which it had close connections especially in the 15th and 16th century. The first part, ff. 1–30, was created by an unknown copyist in the first half of the 16th century, as can be inferred from the characteristics of the style of the script and from the watermark ‘crossbow ‘ (closest type in Briquet, No. 748, year 1505).


Неизвестен ръкопис от XVI в. от Палеографския архив на Националната банка на Гърция
Мария Йовчева
(Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)
Евелина Минева
(Национален и Каподистрийски университет в Атина, Гърция)


Статията въвежда в научно обращение неизвестен славянски кодекс от ХVІ в., който се съхранява днес в Палеографския архив на Националната банка на Гърция, № MIET 64. Написан е на хартия и е конволут: състои се от два различни ръкописа, които съдържат химнографски произведения и богослужебни текстове. Въз основа на приписката на л. 70v, където стои името „дяк Йоан“ и датата 1549 г., както и поради характеристиките на писмото, се предлага хипотезата, че вторият ръкопис е дело на известния преписвач Йоан Кратовски. Неговата писаческа дейност е продължила от 1526 г. до 1583 г. и така този кодекс принадлежи към по-ранния период от творчеството му. Както се споменава в бележката на преписвача, първата част от ръкописа е предназначена за манастир, наречен „Св. Архангел“. Най-вероятно става въпрос за посветения на св. архангел Михаил Лесновски манастир, който се намира в близост до град Кратово и е имал тесни връзки с града, особено през ХV и ХVІ в. Първият ръкопис – до л. 30, е създаден от неизвестен преписвач през първата или втората четвърт на ХVІ в., както може да се съди от характеристиките на писмото и от съдържанието, но и от водния знак „арбалет“ (най-близкият тип в Briquet, № 748 от 1505 г.).

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Slavic MS MIET 64 Ioan Kratovski St Archangel Michael
Атрибутивные признаки рукописей коллекции И. П. Лаптева Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:44
Ръкописната колекция И. П. Лаптев: атрибутивни признаци

The paper looks at the attributive features of the manuscripts, which belonged to Ivan Petrovich Laptev, a merchant, a bibliophile and one of the first significant Russian manuscript book collectors, that the author was able to identify. His collection was sold off at an auction in 1840 and is in need of reconstruction. Various markers that were preserved on Laptev’s manuscripts would help to do this. These markers include ink-made numbers (on the inner side of the top cover of the binding and inside the books), blind stamps from printing with the owner’s initials and ancient coins, various marks left by Laptev himself and his family members, as well as silk bookmarks glued to page margins.


Ръкописната колекция И. П. Лаптев: атрибутивни признаци
Жанна Левшина
(Руска национална библиотека, Санкт Петербург, Русия)

В статията се идентифицират и разглеждат атрибутивните характеристики на славянските ръкописи, принадлежали на Иван Петрович Лаптев, търговец, библиофил и един от първите значими руски колекционери на ръкописни книги. Колекцията му е продадена на търг през 1840 г. и се нуждае от реконструкция. Различни маркери, запазени върху ръкописите на Лаптев, помагат да бъде разпозната колекцията като цяло. Тези маркери включват номера с мастило (от вътрешната страна на горната корица на подвързията и отвътре на книгите), слепи печати с инициалите на собственика и с изображения на древни монети, бележки и маркиращи знаци, оставени от самия И. П. Лаптев и от членовете на неговото семейство, като копринени разделители, залепени в полетата на страниците.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: collection of manuscripts I. P. Laptev reconstruction attribution manuscript numbers blind stamps coins notes bookmarks
Гомилия на Преображение Господне (BHG 1980) в Ягичевом Златоусте и минее четьей HAZU III c 22: один или разные переводы?* Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:41
Хомилията за Преображение Господне (BHG 1980) в Ягичевия Златоуст и чети-миней HAZU III c 22: един или различни преводи?

Opinions differ as to whether the versions of the Homily on the Transfiguration of Christ by Proclus of Constantinople (BHG 1980) in the Jagić Zlatoust and in MS HAZU III c 22 represent one translation or two. The present article examines the text-critical arguments in favour of each of these views. The comparison includes the other two known copies of the oration which are attributed by K. Ivanova to the same version. The analysis carried out gives the basis for a firm conclusion that the four copies originated from the same translation. Compared with the other sources, the text in the Jagić Zlatoust contains most variations which resulted not only from some copyist’s negligence but also from a deliberate editorial intervention. There are no text-critical arguments to confirm a closer relation between some of the copies but it can nevertheless be argued that the Jagić Zlatoust has a more isolated position in relation to the other copies in the South Slavonic tradition of this translation of the homily.


Хомилията за Преображение Господне (BHG 1980) в Ягичевия Златоуст и чети-миней HAZU III c 22: един или различни преводи?
Лора Тасева
(Институт за балканистика с Център по тракология при БАН,София, България)

В науката са изказани две различни мнения относно принадлежността към един или два превода на версиите на Хомилията за Преображение Господне (BHG 1980) в Ягичевия Златоуст и в сборник от Хърватската академия на науките и изкуствата HAZU III c 22. Настоящата статия разглежда текстологическите аргументи в полза на всяка от двете тези. В съпоставката сa включени и другите два известни преписа на проповедта, атрибуирани от Климентина Иванова към същата текстова разновидност. Извършеният анализ дава основания за категорично заключение, че и четирите преписа възхождат към един и същ превод. В сравнение с останалите източници текстът в Ягичевия Златоуст съдържа най-много отклонения, които са резултат не само на преписваческа небрежност, но и на съзнателна редакторска намеса. Не се установяват текстологични аргументи за по-тясна връзка между някои от преписите, но все пак може да се твърди, че Ягичевият препис заема по-изолирана позиция спрямо останалите в южнославянската традиция на този превод на хомилията.
 

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Slavonic translations from Greek Proclus of Constantinoplе textual tradition translation and transmission errors
Избранные статьи новоизводных Панегириков (Торжественников) в Сборнике № 28 из московского частного собрания Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:32
Избрани статии от новоизводните панигирици (тържественици) в сборник № 28 от московска частна сбирка

The author introduces a new (previously unknown) Slavic copies of a homiliary structured by the New Jerusalem Typikon: in the composite miscellany No 28 from the Moscow private collection and fragments of a panegyricon of the last quarter of the 16th century from the Moscow private collection. The article provides a brief archeographic description of the manuscript and its article-by-article composition, and publishes all the glosses and comments that reflect the textual history of panegyricons.


Избрани статии от новоизводните панигирици (тържественици) в сборник № 28 от московска частна сбирка
Александр Д. Паскаль
(Руска държавна библиотека, Москва, Русия)

Авторът въвежда в научно обращение непубликувани и досега неизвестни преписи на произведения от триодния и от минейния цикъл на Панигирика (Тържественика) в сборник конволут от последната четвърт на ХVІ век, съхранен в московска частна колекция. Статията включва кратко археографско описание на ръкописа и неговото съдържание по отделни статии, публикува всички съдържащи се в него глоси и коментари, отразяващи текстологичната история на новоизводните панигирици.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: unknown copies panegyricon for triodion cycle panegyricon for menaion cycle private book collection Moscow
Слово на день Воздвижения Креста Андрея Критского в Милешевском панегирике Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:22
Слово за празника Въздвижение на Кръста от Андрей Критски в Милешевския панигирик

The present article proposes a study of the Slavonic translation of Andrew of Crete’s Homily on the Exaltation of the Holy Cross (BHG 443; CPG 8179) which is partially preserved in the Mileševa Panegyrikon. The study compares the second part of this oration preserved in the Mileševa Panegyrikon with its first part distributed in other menaion readers of the old redaction. The morphological and syntactical analysis leads to the conclusion that the two Slavonic versions, which are distributed in calendar collections of the old redaction, are the two parts of a single old-redaction translation of this homily and that the Mileševa Panegyrikon includes its entire text which is currently only partially preserved.


Слово за празника Въздвижение на Кръста от Андрей Критски в Милешевския панигирик
Цветомира Данова
(Кирило-Методиевски научен център, БАН, София, България)

Настоящата статия предлага проучване на частично запазения в Милешевския панигирик (сръбски ръкопис от края на ХIII и началото на ХIV в. от сбирката в манастира Цетине) славянски превод на Словото за Въздвижение на кръста от Андрей Критски (BHG 443; CPG 8179). В изследването се съпоставят текстът на запазената втора половина на това слово от Милешевския панигирик с първата половина на произведението, разпространена в други староизводни чети-минеи. Въз основа на морфо-синтактичен и лексикален анализ авторът стига до заключението, че двете славянски версии, разпространени в староизводните календарни сборници, са две части на един общ староизводен превод на това слово, а Милешевският панигирик е съдържал цялостния му текст, който сега е съхранен частично.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Andrew of Crete Oration on the Exaltation of the Holy Cross Mileševa Panegyrikon Old Bulgarian translation
The Independent Transmission of Chapter 21 of the Slavic De hominis opificio in Codex Mosquensis, Russian State Archive 88 (Obolensky collection 201) Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 08:39
Независима трансмисия на глава 21 от славянския превод на De hominis opificio в ръкопис № 88 (колекция Оболенски 201), Руски държавен архив, Москва

The paper discusses the newly discovered fragment (No. 88, Russian State Archive of Ancient Acts, Obolensky collection f. 201, first decades of 16th c.) of Gregory of Nyssa’s De hominis opificio in Slavonic translation. It also offers an edition of the text in parallel with its Greek source, an English translation with references and biblical quotations, the Slavonic archetype, and the text of the same fragment in No. 1032, National Library in Sofia.

Независима трансмисия на глава 21 от славянския превод на De hominis opificio в ръкопис № 88 (колекция Оболенски 201), Руски държавен архив, Москва

Анисава Милтенова
(Институт за литература при БАН, София, България)
Лара Селс
(Католически университет в Льовен, Белгия)

Статията разглежда новооткрит фрагмент от славянския превод на съчинението De Hominis opificio от Григорий Нисийски в ръкопис № 88 (колекция Оболенски № 201) в Руския държавен архив за древни актове, от първите десетилетия на ХVІ в. Прави се първоначална характеристика на съдържанието на ръкописа. Публикацията включва също издание на текста паралелно с гръцкия му източник, превод на английски език с препратки и библейски цитати, текст на славянския архетип и текст на същия фрагмент в ръкопис НБКМ № 1032 от 1553 г., писан от Висарион Дебърски. Текстологията позволява да се направят изводи за връзките на състава на ръкопис № 88 с атонската традиция.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: De hominis opificio Athonite tradition despot Stefan Lazarević bishop Michael Metropolitan of Banya Kolasia Kratovo Shtip

Тырновская литературная школа и ее отражение в книжности Сербского Деспотата

Търновската литературна школа и нейното отражение в книжовността на Сръбския деспотат

 • Summary/Abstract

  The arrival of Gregory the Sinaite to Mount Athos (c. 1326) and his relocation to the borderland between Bulgaria and the Byzantine Empire, where he founded a monastery in Paroria, marked the beginning of a new chapter in the evolution of spiritual life. Gregory’s hesychast ideas attracted a substantial number of disciples from various nationalities, some of whom went on to become prominent representatives of spiritual life in their respective milieus (Patriarch Kallistos of Constantinople, Patriarch Euthymius of Tărnovo). These ideas rapidly spread among South Slavs. The writings of Patriarch Euthymius, the founder of the Tărnovo Literary School, soon became well known in the Serbian milieu and were often copied. After the fall of Tărnovo (1393) many followers of Euthymius’s literary ideas relocated to Serbian lands. Following the Parorian traditions of Gregory the Sinaite, in Serbian lands they established a series of smaller monastic communities, where they pursued translation and intellectual work; these communities are usually referred to as pustinja (desert, hermitage) precisely to emphasize their wish to avoid contacts with the wider community, both monastic and secular. Among them two names are particularly noteworthy: Constantine of Kostenets / Konstantin Kostenechki and Gregory Tsamblak. Both had enviable reputations as men of letters even before they came to the Despotate. As a layman, Constantine was close to Despot Stefan Lazarević and spent time at his court; he wrote the Explanatory Treatise on the Letters and the Vita of Despot Stefan Lazarević. Upon his arrival in Serbia Gregory became the hegoumenos (abbot) of the Dečani Monastery and penned the Service and Vita of the monastery’s founder Stefan of Dečani, as well as the Account of the Translation of the Relics of St Paraskeva from Tărnovo to Vidin and Serbia. By the end of the 14th century, a new literary genre emerged in Serbia – the paraklesis, which was based precisely on the Tărnovo literary models. Forced to leave Tărnovo and Bulgaria, the refugees who had arrived in Serbia brought the traditions of the Tărnovo Literary School and thereby had a significant impact on the development and spirit of Serbian literature in the first half of the 15th century.

   

  Търновската литературна школа и нейното отражение в книжовността на Сръбския деспотат
  Татяна Суботин-Голубович
  (Университет в Белград, Сърбия)

  Пристигането на Григорий Синаит от Атон и по-късно основаването на манастир в Парория (1335), бележи началото на нов етап в еволюцията на духовния живот на Балканите. Исихастките идеи на Григорий привличат значителен брой ученици от различни националности, някои от които стават видни представители на духовния живот в съответната среда (Константинополският патриарх Калист, патриарх Евтимий Търновски). Тези идеи бързо се разпространяват сред южните славяни. Творбите на патриарх Евтимий, основател на книжовната школа в Търново, скоро стават добре известни в сръбска среда и често се преписват. След падането на Търново (1393) много последователи на литературните идеи на Евтимий се преселват в сръбските земи. Следвайки парорийските традиции на Григорий Синаит, в сръбските земи се създават поредица от по-малки монашески общности, които извършват интелектуална работа; тези общности обикновено се наричат пустини именно за да подчертаят желанието им да избегнат контакти с по-широката общност, както монашеска, така и светска. Сред тях особено забележителни са две имена: Константин Костенечки и Григорий Цамблак. И двамата имат завидна репутация като творци още преди да дойдат в сръбските предели. Като мирянин Константин е близък с деспот Стефан Лазаревич и прекарва дълго време в двора му. Както е известно, пише Житие на деспота. След пристигането си в Сърбия Григорий става игумен на манастира Дечани и написва Служба и Житие на основателя на манастира Стефан Дечански, както и разказ за пренасянето на мощите на св. Петка / Параскева от Търново във Видин и в Сърбия. В края на XIV в. в Сърбия възниква нов химнографски жанр – параклис, който се основава именно на литературните модели в Търново. Принудени да напуснат Търново и България, пристигналите в Сърбия бежанци донасят традициите на книжовната школа и по този начин оказват значително влияние върху развитието и духа на сръбската литература през първата половина на XV в.


Жития болгарских святых в Стишном прологе XVI в. Cod. Kop. 19 из Собрания Йернея Копитара (НУБ, Любляна)

Жития на български светци в Стишния пролог от ХVІ в. Cod. Kop. 19 от сбирката на Йерней Копитар (НУБ, Любляна)

 • Summary/Abstract

  The article analyses problems related to the literary history of the Prolog’ Vitae of the well-known Bulgarian saints Paraskeve of Epibatai / Petka of Tărnovo, John of Rila, Hilarion of Moglena (Măglen), and Michael, the Warrior of Potuka, as found in the Slavic manuscript tradition (more precisely, in the sixteenth-century Serbian hagiography), according to the Prolog in Verses for the winter half of the year (Cod. Kop. 19 from 1594, Kopitar’s collection, National and University Library, Ljubljana). The aim of the investigation is, on the basis of text-critical study of the Lives in Bulgarian, Russian and Serbian copies, to outline their specific features, genealogy, belonging to a literary school and their place in the hagiological complex, dedicated to the Bulgarian saints.


   

  Жития на български светци в Стишния пролог от ХVІ в. Cod. Kop. 19 от сбирката на Йерней Копитар (НУБ, Любляна)
  Елена Томова
  (Институт за литература при БАН, София, България)

  В статията се анализират проблеми на литературната история на проложните жития на известните български светци Параскева Епиватска / Петка Търновска, Иван Рилски, Иларион Мъгленски и Михаил Воин в славянската ръкописна традиция (конкретно в сръбската агиография от XVI в.), поместени в Стишен пролог за зимната половина на годината (Копитарова сбирка в Народната и университетска библиотека в Любляна, Cod. Kop. 19 от 1594 г.). Целта на изследването е на основата на текстологическото проучване на житията в български, сръбски и руски преписи да се определи тяхната специфика, генеалогия, принадлежността им към определена литературна школа и тяхното място в общия агиологически комплекс, посветен на българските светци.

   


Slavonic Tradition of the Apocryphal Acts of Thomas in India and the MS 1789/700 of the Dragomirna Monastery (Moldavia, Romania)1

 • Summary/Abstract

  This paper examines the Slavonic translations of the Apocryphal Acts of Thomas in India, focusing particularly on a copy included in the Dragomirna miscellany No.1789/700 dated back to the fifteenth century. The Slavonic Acts of Thomas in this codex deserves special attention, as the deviation of this manuscript from the other Slavonic copies of the same title indicate that it is arguably derived from a Greek Vorlage, different from the one other Slavonic manuscripts were made from. This paper analyzes the textual and linguistic features of the Dragomirna manuscript in comparison with other Slavonic copies and argues that the protograph of the Dragomirna copy appeared in the early Middle Bulgarian period up to the 12th–13th centuries. It is also noticed that the Dragomirna manuscript is characterized not only by the difference of Vorlage but also by the way in which the Greek text was translated. It is the translator’s effort to make a faithful translation of the Vorlage that makes this manuscript strikingly different from other Slavonic copies of the Acts of Thomas.


   

  Славянската традиция на апокрифните Деяния на апостол Тома в ръкопис № 1789/700 от сбирката на манастира Драгомирна (Молдова, Румъния)
  Кейко Митани
  (Университет в Токио, Япония)

  Настоящата статия разглежда славянските преводи на апокрифните Деяния на апостол Тома в Индия, като се съсредоточава по-специално върху преписа, включен в ръкопис от манастира Драгомирна № 1789/700, датиран от XV в. Текстът в този кодекс заслужава специално внимание, тъй като отликите му спрямо другите славянски преписи на същото произведение показват, че той възхожда към гръцки оригинал, различен от този, от който произхождат другите славянски преписи. В статията се анализират текстологичните и езиковите особености на ръкописа от сбирката на Драгомирна в сравнение с други славянски преписи и с текстове от Супрасълския сборник от Х–ХІ в. и се твърди, че протографът на копието от Драгомирна се е появил през ранния среднобългарски период XII–XIII век. Отбелязва се също, че ръкописът от Драгомирна се характеризира не само с разлики, дължащи се на първообраза, но и на начина, по който е преведен гръцкият текст. Усилията на преводача към верен и точен превод на оригинала, прави този ръкопис различен от другите славянски преписи на Деяния на апостол Тома.


Характеристика языка Деяния апостола Фомы в рукописи НИМ24* Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Sun, 09/06/2020 - 15:45
Езикова характеристика на Деянията на апостол Тома в ръкопис НИМ24

The topic of the article concerns the issue of the presence of traces of language archaisms in texts, emerged in an early state of the Old Bulgarian literary practice but preserved in later copies. The object of research is the apocrypha Acts of Thomas the Apostle, based on the copy in the Serbian manuscript NHM24. The grammatical peculiarities in the text are the special subject of research. Even when the copy is centuries old or the text has been edited, traces of the proto text are kept to a certain degree. In the Acts of Thomas the Apostle are registered obvious grammatical archaisms that can be found it the text only if it has emerged in a time when they had still been active in the Old Bulgarian literary language.


Езикова характеристика на Деянията на апостол Тома в ръкопис НИМ24
Мария Спасова
(Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България)

Темата на статията е свързана с проблема за наличието на следи от езикови архаизми в текстове, възникнали на ранен етап от старобългарската книжовна практика, но запазени в късни преписи. Обект на изследване е апокрифът Деяния на апостол Тома по преписа му в сръбския ръкопис НИМ24. Предмет на изследване са граматическите особености в текста. Дори когато преписът е отдалечен с векове от времето на появата си или ако текстът е бил подлаган на редактиране, следи от прототекста се съхраняват в различна степен. В Деяния на апостол Тома се регистрират несъмнени граматически архаизми, които е възможно да присъстват в текста само ако той е възникнал по време, когато те все още са били активни в старобългарския книжовен език.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: archaisms archetype version grammatical characteristic
К вопросу о соотношении текстов Новгородской и Устюжской Кормчих книг Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Sun, 09/06/2020 - 15:33
Към въпроса за съотношението на текстовете на Новгородската и на Устюжската кръмчая

The article is devoted to the analysis of the textual and linguistic features of the penitentiary texts contained in two Kormčie: the Novgorod Kormčaja 1282 (GIM, Synodal Collection, № 132) and Ustjug Kormčaja (RSL, Rumjancev Collection № 230, 13th–14th century). The penitential texts “The Typikon of the Monastery of St John of Pantelleria”, the penitential rules of Basil the Great and of Theodore Studite
(“O ostanceh cerkovnyh”) and “Rules for Monks” are examined. It is noted that all these texts were given in both Kormčie in the same translations; however, their texts were edited to various degrees, including language. It is concluded that, when examining a Kormčaja, it is necessary to take into account the heterogeneity of its composition and to carry out the analysis not comprehensively, but article by article. As a result of the study, it can be said that the texts of some penitential texts are presented in an older version in the Ustjug Kormčaja, and others indicate the archaic version in the Novgorod-Varsonof’ev group.


Към въпроса за съотношението на текстовете на Новгородската и на Устюжската кръмчая
Галина С. Баранкова
(Институт за руски език, РАН, Москва, Русия)


В статията се разглежда въпросът за съотношението на протографите на покайните текстове, представени в Новгородската (1282) и в Устюжката кръмчая (ХІІІ–ХІV в.). В проучването се привличат данни от Устава на манастира Св. Йоан Пантелерийски, от Правилата на Василий Велики за епитимиите, от Правилата на Теодор Студит „За монасите, които пропускат Божествената литургия“ („О останцех церковных”) и компилацията „Правила за монасите“ („Правила о черноризцах”). Анализират се текстологичните и езиковите особености на паметниците. Подчертава се, че всички текстове за покайни практики са дадени в кръмчиите в един и същи превод, но текстовете са били редактирани в различна степен, включително езиково. Установява се, че повече архаични четения се съдържат в Устава на Йоан и в Правилата на Василий Велики в редакцията на Устюжката кръмчия. Статията на Теодор Студит съответства повече на гръцкия оригинал в Новгородската кръмчия, а в Устюжката е претърпяла значителни промени. „Правилата за монасите“ са представени в Устюжката кръмчия в ранна версия, а в Новгородската кръмчия този паметник е претърпял значителна редакция (съкращаване, комбиниране на няколко правила в едно). Заключението е, че при проучването на паметниците е необходимо да се вземе предвид хетерогенността на състава и да се извърши анализът не комплексно, а статия по статия.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Kormchaya editing penitential discipline variant reading manuscript copies
Заметки о месяцесловах русских Часословов XV в.1 Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Sun, 09/06/2020 - 15:23
Бележки за месецословите в руските часослови от ХV век

The article deals with textual features of five Menologies as a part of so-called Great Horologia of the 15th century. The division of these Menologies into two groups is established. The first group reflects the features of the Menologies that go back to the Russian translation of the Jerusalem Typicon of the middle of the 14th century. The manuscripts of this group come from the greatest monastic centers, namely the Trinity Lavra of St Sergius and the St Joseph’s Monastery near Volok Town. They show that the older Russian translation of the Jerusalem Typicon, in its complete form known in the only two manuscripts, had a greater distribution in Russia than was previously believed. The Menology of the printed Horologion published by Schweipolt Fiol in 1491 attests to the prominence of the older Russian translation of the Jerusalem Typicon in Western Russia as well. The second group goes back to the late Russian version of the Jerusalem Typicon of 67 chapters. This version supersedes the Menology of the older Russian translation of the Jerusalem Typicon in the 16th century.


 

Бележки за месецословите в руските часослови от ХV век
Татяна В. Пентковская
(Московски държавен университет, Москва, Русия)

В статията са разгледани текстологичните особености на месецословите в пет преписа на часослови от ХV в. Установено е разделянето на тези месецослови на две групи. Първата група отразява особеностите на текста на месецослова в руски превод според Йерусалимския устав от средата на XIV в. Преписи от тази група произхождат от големи монашески центрове, а именно Троице-Сергиевата лавра и Йосифо-Волоколамския манастир. Те показват, че по-старият руски превод на Йерусалимския типик, известен като цяло само в два екземпляра, е бил по-широко разпространен в Русия, отколкото се смяташе по-рано. Месецословите в отпечатания часослов на Швайполт Фиол (Schweipolt Fiol) от 1491 г. свидетелстват за популярността на по-стария руски превод на Йерусалимския устав в Западна Русия. Втората група възхожда към месецослова на късното руско издание на 67 глави от Йерусалимския типик. Тази версия през ХVІ в. замества месецословите от по-стария руски превод на Йерусалимския типик.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Horologion Russian literature Menology commemorations of saints liturgical terminology
(Traces of the Eusebius’ Canonical Tables in Medieval Slavonic Manuscripts of the Four Gospels – Preliminary Notes) Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Sun, 09/06/2020 - 15:11
Се ѹбо поѱаннымъ канонѡⷨ скаꙁанїе стаже мъ повѣсть с есть ... (Следите на Евсевиевите канонични таблици в славянски четириевангелия – предварителни бележки)

The article is an attempt to answer the question why the so-called Eusebius’ Canon Tables of concordance, widespread in all other linguistic traditions (Greek, Latin, Georgian, Armenian, etc.) are missing in the Slavic four gospels until the 14th century. Glagolitic and Cyrillic codices are considered and special attention is paid to the small number of examples with indications of concordance in the margin, found only in the Codex Zographensis and in two Russian Four Gospels manuscripts from the 15th century. The placement of the concordance in the inner margin of the Glagolitic codex is explained by the influence of the Latin tradition, where this is common practice. The lack of Eusebius’ canons in the Slavonic one is probably a result of the fact that the Slavic translation of the gospel text appeared relatively late, in the second half of the 9th century, when in Byzantium Eusebius’ canons from a tool of hermeneutic analysis gradually became a liturgical marker.


Се ѹбо поѱаннымъ канонѡⷨ скаꙁанїе стаже мъ повѣсть с есть ...
(Следите на Евсевиевите канонични таблици
в славянски четириевангелия – предварителни бележки)
Аксиния Джурова, Вася Велинова
(Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“,
София, България)


Статията е опит да се отговори на въпроса защо в славянските четвероевангелия до ХІV в. липсват т. нар. Евсевиеви канонични таблици на конкорданса, широко разпространени във всички други езикови традиции. Разглеждат се глаголически и кирилски кодекси и се обръща специално внимание на малкия брой примери с указания за конкорданс в полетата, открити единствено в Зографското глаголическо четвероевангелие и в две руски четвероевангелия от ХV в. Направен е обстоен преглед на особеностите на византийската традиция. Поместването на цифрите на конкорданса в страничното поле на глаголическия кодекс се обяснява с влиянието на латинската традиция, където това е обичайна практика. Липсата на Евсевиеви канони в славянската вероятно е резултат от факта, че славянският превод на евангелския текст възниква сравнително късно, във втората половина на ІХ в., когато в самата Византия Евсевиевите канони от инструмент на херменевтичен анализ се превръщат постепенно в литургичен маркер.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Eusebius’ Canon Tables Codex Zographensis Gospel lectionary Tetraevangelion liturgical function of the manuscripts

The Last Judgment Scene in the Prophet Elijah Church (1550) in Sofia: Non-traditional Elements and Athonite Influences

Сцената Страшния съд в църквата „Св. пророк Илия“ (1550) в София: нетрадиционни елементи и атонски влияния

 • Summary/Abstract

  The composition of the Last Judgment in the church of Prophet Elijah (1550) in Iliyantsi (Sofia) was the first in Bulgaria in its new, thematically expanded model introduced by the Cretan school in the monasteries on Mount Athos and on the island in the Ioannina lake (1530s–1540s). Just several years later, the new elements such as the Dream of Daniel and the image of the poor man were included. The artist has not only transferred and interpreted the latest novelties for the 16th century, but has also added to and enriched the picture of the Last Judgment with unique images such as the personifications of the planets and the Zodiac, images of the prophets David and Solomon, the Heavenly Jerusalem and the conversation of the Theotokos with Archangel Michael in heaven. The image of an icon of Christ Pantokrator at the scales with sins also remains without a parallel and difficult to interpret. The numerous novelties in the iconography of the Iliyantsi church, introduced for the first time several years earlier on Mount Athos, may only be due to very active and direct relations between Sofia and Mt. Athos during the 16 th century.

  Сцената Страшния съд в църквата „Св. пророк Илия“ (1550) в София:
  нетрадиционни елементи и атонски влияния
  Ралица Русева

  (Институт за изследване на изкуствата при БАН, София, България)


  Композицията на Страшния съд в църквата „Св. Пророк Илия“ (1550) в Илиянци (София) за първи път в България представя нов, тематично разширен иконографски модел, въведен от Критската школа в манастирите на Света гора и на острова в Янинското езеро през 30-те – 40-те години на ХVІ в. Само няколко години след това в Илиянци се включват новите елементи като Сънят на пророк Даниил и образът на сиромаха. Зографът не само пренася и интерпретира последните нововъведения за XVI в., но прибавя и обогатява картината на Страшния съд с уникални образи като тези на персонификациите на планетите и зодиакалните знаци, образите на пророците Давид и Соломон, на Небесния Йерусалим и разговора на св. Богородица с архангел Михаил в Рая. Без паралел и трудно за разтълкуване остава изображението на икона на Христос Пантократор, поставена върху везните за измерване на греховете.
  Стилово живописта върху фасадата на Илиянската църква може да се разглежда като отделен паметник от стенописите в наоса. В иконографско отношение обаче, цялостната програма на наоса също е белязана от последните нововъведения на Критската школа. Стенописите от 1550 г. в Илиянския манастир разгръщат широко поле за интерпретация, тъй като паметникът е „междинен“ – в него се наслагват две художествени тенденции: първата е свързана с живописта на Охридско-Костурския регион от ХІV–ХV век, а втората представя новите явления в балканската живопис от 30-те – 40-е години на ХVІ в., дело на представителите на Критската школа. Множеството нововъведения в иконографията в Илиянската църква, които за първи път са реализирани няколко години по-рано на Света гора, могат да се дължат само на много активни и директни връзки между София и Света гора.
  Живописта от 1550 г. в Илиянската църква е основен средищен паметник между изкуството в светогорските манастири и по-късните паметници от Западна България и Северна Македония от края на ХVІ и началото на ХVІІ в.

   


Constantin-Cyril and (Soviet) Language Planning

Константин-Кирил и (съветското) планиране на езика

 • Summary/Abstract

  The present paper shortly dwells upon the role played by Saint Cyril in the politically driven discourse of later epochs, with particular reference to the Soviet “linguistic constructors” (jazykovye stroiteli) in the twenties and thirties of the past century. Starting from an interesting article by R.O. Jakobson, published in 1945, it traces some striking parallels between Cyril’s invention of the first Slavic alphabet and language planning activity, with respect to the problem of alphabet choice, in different times and cultural contexts. The construction of a symbolic meaning around the figure of Cyril has given rise, in the course of time, to different and stimulating approaches and interpretations.

  Константин-Кирил и (съветското) планиране на езика
  Виторио Спрингфилд Томелери
  (Държавен университет на Мацерата, Италия)


  Настоящата статия накратко се спира на ролята на св. Кирил в политически водения дискурс през по-късните епохи, с особено внимание към съветските „езикови строители“ през двадесетте и тридесетте години на миналия век. Започвайки от интересната публикация на Роман Якобсон от 1945 г., в статията се проследяват някои поразителни паралели между създаването от св. Кирил на първата славянска азбука и дейностите по планиране на езикови политики спрямо проблема с избора на азбука през различни времена и съответен културен контекст. Изграждането на символично значение около фигурата на Кирил поражда с течение на времето различни и стимулиращи подходи и интерпретации.


Translating Etymologies: The Versio Slavica of Theodoret of Cyrrhus’ Commentaries on the Song of Songs

Превод на етимологии в славянската версия на коментарите на Теодорит Кирски върху Песен на песните

 • Summary/Abstract

  The paper discusses a medieval Slavonic translation of Theodoret of Cyrrhus’ commentary of the Song of Songs and particularly the approach of the translator when he needed to render the etymological explanations of the exegete. It is hypothesized that Theodoret’s etymologies might have been one of the stimuli for Konstantin Kostenečki to use this method of explanation in the Treatise on the Letters


  Превод на етимологии в славянската версия на коментарите
  на Теодорит Кирски върху Песен на песните
  Маргарет Димитрова
  (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)

  В статията се анализират подходите на средновековния славянски преводач при предаване на етимологиите, с които Теодорит Кирски си служи, когато тълкува Песен на Песните. Изказва се предположение, че етимологиите на Теодорит може да са били един от стимулите за Костантин Костенечки да използва този метод в „Сказание изявлено о писменех“, макар че те не са били непосредственият му извор.


Образ св. Николая Софийского в его пространном житии — авторские стратегии Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Sun, 09/06/2020 - 10:05
Образът на св. Николай Софийски в неговото пространно житие – авторски стратегии

The article has as its object the investigation of the Life of St Nicholas of Sofia which was written by Matthew the Grammarian in the 16th century. First, the image of the saint is observed and his type is determined – he is a martyr. On the basis of this, the nominations are analysed and, more precisely, the epithets, their positioning and frequency in the text are examined. The selected examples in the article prove that the artistic labels used by the author are some sort of motivation for the normativeness of the saint’s image. An idea is alsoemphasized, that the author’s choice is related to the specific stages in the life of the Sofia martyr and is closely connected to the composition and the plot of the whole work.

Образът на св. Николай Софийски в неговото пространно житие – авторски стратегии
Мая Иванова
(Кирило-Методиевски научен център при БАН, София, България)

Статията изследва Житието на св. Николай Софийски, написано от Матей Граматик през ХVI в. В нея се разглежда образът на светеца, като на първо място се извежда типологизацията му на светец от мъченически тип. На тази база се проследяват номинациите, но най-вече – епитетите, и тяхното позициониране и честотност в текста. Посредством избрани примери се доказва, че художествените определения, с които си служи авторът, служат за мотивация за нормативността на образа на светеца. Подчертана е също идеята, че авторовият подбор е съобразен с конкретните етапи от живота на софийския мъченик и е пряко свързан с композицията и изграждането на сюжета.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: St Nicholas of Sofia Nikolay Sofiyski martyr Matthew the Grammarian Matey Gramatik 16th century epithets

Some New Data on the Literary Activity of Samujil Bakacˇycˇ: Preliminary Remarks

Нови данни за литературната дейност на Самуил Бакачич (предварителни бележки)

 • Summary/Abstract

  Samujil Bakačyč was an Athonite man-of-letters who worked in the last quarter of the 17th century and was famous for his translations into Church Slavonic, most of which are known from single autographs. Among the works he translated, there were two of the most popular Greek anthologies – Thesauros by Damaskenos Stoudites (Venice, 1557/8) and Hamartolon soteria by Agapios Landos (Venice, 1641). While Bakačyč’s version of the latter, and especially of its third part – Miracles of The Theotokos – gained great popularity among the South Slavs, his 1691 translation of the Thesauros, although declared by him in a title page, has been so far known as partial and including a few vitae. The article aims to present two newly identified autographs of Samujil Bakačyč. They reveal some interesting details from the textual history and dissemination of the cycle of The Theotokos’ Miracles and shed light on the question about the real scope of his translation of the Thesauros

  Нови данни за литературната дейност на Самуил Бакачич
  (предварителни бележки)

  Диляна Радославова
  (Институт за литература при БАН, София, България)

  Самуил Бакачич е атонски книжовник, който работи през последната четвърт на XVII в. и е известен с преводите си на църковнославянски език, повечето от които познати от единични автографи. Сред преведените от него произведения са две от най-популярните гръцки антологии – Съкровище от Дамаскин Студит (Венеция, 1557/8) и Спасение на грешните от Агапий Ландос (Венеция, 1641). Докато версията на Бакачич на последното съчинение и особено на третата му част – Чудесата на св. Богородица, придобива голяма популярност сред южните славяни, неговият превод на Съкровище от 1691 г., макар и обявен от него в заглавна страница, досега е известен частично и включващ няколко жития. Статията има за цел да представи два новооткрити автографа на Самуил Бакачич. Те разкриват някои интересни подробности от текстовата история и разпространението на цикъла от Чудесата на св. Богородица и хвърлят светлина върху въпроса за реалния обхват на превода на Съкровище.


Pagan Bulgaria as Featured in the Russian Chronograph Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Sun, 09/06/2020 - 09:57
Езическа България, отразена в Руския хронограф

The information about Bulgarians in the Russian Chronograph cover the period from their settlement in the Balkans to their fall under Ottoman domination, with the sources of information traceable to translations of Byzantine chronicles in a Bulgarian environment. The information about pagan Bulgaria is presented on different ways – it is an independent “kingdom” only after Christianisation, while earlier reports of Bulgarians are part of the history of Byzantium. There are no essential differences in the ways Bulgarian history has been described in the individual redaction of the Chronograph, but the way in which it has been interpreted by the Russian scribes is interesting.
 

Деница Петрова
(Институт за исторически изследвания при БАН, София, България)


В Руския хронограф сведенията за българите обхващат периода от заселването им на Балканите до падането им под османска власт, като известията възхождат към преводи на византийски хроники, направени в българска среда. Сведенията за езическа България са представени по различен начин – тя е самостоятелно „царство“ едва след Покръстването, по-ранните известия за българите са част от историята на Византия. Няма съществени разлики в начина, по който е описана българската история в отделните редакции на Хронографа (версията от 1512 г.), но е интересен начинът, по който тя е интерпретирана от руските книжовници, което заслужава внимание.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Chronograph Byzantine chronicles Old Bulgarian literature
Recognizing Handwritten Text in Slavic Manuscripts: a Neural-Network Approach Using Transkribus Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 14:32 The paper discusses the automatic text recognition capabilities of neural network models specifically trained to recognize different styles of Church Slavonic handwriting within the software platform Transkribus. Computed character error rates of the models are in the range of 3 to 5 percent; real-life performance shows that specifically trained models, by and large, recognize simple (non-superscript) characters correctly most of the time. The error rate is higher with superscript letters, abbreviations, and word separation. Combined models consisting of training data from different sources are capable of transcribing different styles of Slavic handwriting with low error rates. Automatic text recognition using Transkribus and the models presented in this paper can help improve the efficiency of the process of digitizing Church Slavonic manuscripts and thus boost the number of digitized sources available in the future. Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Foreign languages learning Applied Linguistics Computational linguistics Translation Studies Keywords: CHURCH SLAVONIC TRANSKRIBUS AUTOMATIC TRANSCRIPTION MACHINE LEARNING NEURAL NETWORKS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Создание и использование исторических корпусов славянских письменных памятников

Creation and Using of Historical Corpora of Slavonic Manuscripts

 • Summary/Abstract
  The requirements for historical corpora of medieval texts 1) are determined by properties of the data and the historical-linguistic, textological and linguo-textological tasks to be solved; 2) and should be realized with the help of special tagging, processing procedures, query parameters and retrieval demonstrations. The corpus should a) have metadata concerning both texts and manuscripts, and involving both linguistic and analytical tagging; b) support the rendering of documents (facsimile and transcription), concordances, lists, and comparison of subcorpora data; c) simplify graphic-orthographic variation during data search and visualization; d) provide tools both for processing and searching linguistic material and its further analysis according to traditional methods; and e) support problem description and resolution by applying corpus methods that engage with the quantity, distribution, co-occurrence, and variation of linguistic units in big data arrays. The realization of these requirements is demonstrated on a subcorpus of three copies of chronicles (Laurentian, Hypatian, Radzivilovsky) from the historical corpus project “Manuscript” (manuscripts.ru).

Studies of the Old Church Slavonic Menaion: The State of the Art and Some Opportunities for Development Using Computational Tools Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 14:27 This study is focused on the Slavic version of the Menaion liturgical book, and specifically on its preliminary analytic description and presentation in XML (eXtensible Markup Language). The aim is to create a reference incipit system of texts in individual menaia that will support further research into the history and structure of this book. Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: MENAION HYMNOGRAPHY LITURGICAL TEXTS INCIPITARIUM ANALYTICAL DESCRIPTION XML DIGITAL CORPORA
The Pseudepigraphal Prophecies on the Virginal Birth: From the Slavonic, Greek, and Georgian to the Second Temple Jewish Background Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 14:22 The study is dedicated to the prophecies on the virginal birth of the Messiah ascribed to the Old Testament prophets other than Isaiah with his famous Isaiah 7:14 LXX. Such prophecies are collected within a florilegium put into the mouth of archdeacon Stephanus in some recensions of the Passio Stephani. The “pre-Stephanic” origin of this florilegium remains unknown. The relevant recensions are BHG 1649d and 1649h with the Slavonic version slightly different but very similar to them, as well as the (unknown in Greek) Georgian recension whose earliest manuscript is dated to 864 AD (whereas the earliest Greek manuscript is of the 10th century). The prophetic florilegium in Georgian is shorter than in Greek/Slavonic but preserves some older features. The prophecies are either explicitly mentioning the Virgin or without any mention of Virgin at all but dedicated to a “stone/rock”. Therefore, the second group is somewhat surprising. Nevertheless, it goes back to the messianic prophecy about the rock in Zion ascribed to Joshua and preserved in the Dead Sea Scrolls (4Q522, fr. 9, col. ii), which would have been easily re-edited as referring to the Virgin. Indeed, in the Georgian, a prophecy explicitly mentioning the Virgin is ascribed to Joshua. The Greek/Slavonic florilegium does not mention Joshua but ascribes the same prophecy to Nathan. Under the name of Nathan, it became especially popular. It is quoted in the Slavonic The Prophecy of Solomon (its 13th-cent. Greek original is lost) and represented at a ninthcentury fresco in the Sabereebi cave monastery in Georgia (the first publication of this fresco is provided in the article). In the Greek/Slavonic recension, this prophecy of Nathan quotes, in addition to the properly prophetic part, a little studied story of Nathan preserved within the Sondergut of recension D of the Testament of Solomon). Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: APOCRYPHA PSEUDEPIGRAPHA APOCRYPHAL PROPHECIES BYZANTINE APOCRYPHA SLAVONIC APOCRYPHA GEORGIAN APOCRYPHA PROPHECY OF NATHAN 4Q522 APOCRYPHON OF JOSHUA TESTAMENT OF SOLOMON PROPHECY OF SOLO

Biblical Quotations in the Athonite Translation of the Homilies Against the Aryans by St. Atanasios of Alexandria

 • Summary/Abstract
  The article is devoted to the Athonite translation of the Orations against the Arians by Athanasius of Alexandria, preserved in the so-called Ragagolnik of Epiphanius Slavinetsky. Late copy of the translation is saved in a manuscript from the Synodal collection 112 (No.360). from the 17th century, State Historical Museum, Moscow. The author makes observations on the language in a manuscript from the Pogodin collection 968, the Russian National Library, St. Petersburg and No.360 from the GIM confirms the general genesis of the copies in MS No. 360 and it. Biblical quotations testify that the translation from Mount Athos was made directly from the Greek language, without reference to the canonical books of the 10th century, but in accordance with the orthographic and grammatical standards of the Hesychastic Reform in 14th century. The translator knows and uses the translation of Konstantin of Preslav, but the similarities between the Old Bulgarian and the Athonite translations are mostly in the quotations of the New Testament. The differences between the Russian and Serbian versions are mainly due to the corrections made by Epiphanius Slavinetsky or the reference to Epiphanius of a protograph of another Greek tradition used on Mount Athos.

Їѡсифь Прѣкрасни: The post-biblical Development of the Image of Joseph, Son of Jacob, in the Slavonic Tradition Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 14:16 This paper examines the development of the image of the biblical Joseph (Genesis 37-50) in the Slavonic tradition. Although Joseph appears in the Slavonic Bible and the Christian tradition in many forms, e.g. as a righteous martyr, pious believer, merciful caretaker of the poor, ideal ruler, and as the prefigurement of Jesus Christ, the image of Joseph as a Christian spiritual expert has not been studied methodically. Based on the denomination that medieval Slavic Christians gave to Joseph, i.e. Їѡсифь Прѣкрасни, which literally means, “the most beautiful Joseph,” I argue it refers to his inner beauty, which makes him radiate with divine light and turns him into a spiritual expert in the interpretation of the messages from God. Slavs took over the biblical traditions about Joseph from the Greek translations before enriching them with their own creativity and spirituality. The fact that Їѡсифь Прѣкрасни is clearly the translation of Ἰωσὴφ ὁ Πάγκαλος, and that the Syriac History of Joseph does not exist in Slavonic, precisely because it had never existed in Greek despite its literary quality, supports this premise. Subject: Language and Literature Studies Theory of Literature Language studies Philology Studies of Literature Keywords: JOSEPH OLD TESTAMENT Slavonic tradition MANUSCRIPTS TRANSLATION RECEPTION

Intertextuality in Medieval Slavonic Literature: Apocalypse of Pseudo- Methodius and The Legend of the Twelve Fridays


New Late Church Slavonic Version of the Revelation of Methodius Patarensis


A Possible Anti-Jewish Trace in the Figure of the Antichrist in the Early Christian Patristic Literature and its Connection to the Slavonic Studies? Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 14:06 The article traces back all early patristic pieces of evidence of the nature and appearance of the Antichrist, summarizes out his mentions in the Old Testament and New Testament and gives additional information for the calculation of the number 666. A peculiar Anti-Jewish trace is highlighted, as well as the reasons for its presence in the early Christian literature is discussed. The paper also focuses on De Christo and Antichristo by Hippolytus of Rome and points out its importance for the patristic studies and their connection to the Slavonic manuscript tradition. Subject: Language and Literature Studies Keywords: ANTICHRIST NUMBER 666 IRENAEUS HIPPOLYTUS OF ROME ORIGEN GREEK TRADITION SLAVONIC TRANSLATION
‘Apocrypha’ and ‘Pseudepigrapha’ as ‘Popular Literature’: Moses Gaster’s Contributions in Conversation with Current Debates Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 14:02 The aim of the article is to contribute to “current issues” via critical evaluation of past (pre-disciplinary) scholarship. It experiments with ways to assess the contribution of nineteenth(-early twentieth) century “intellectuals”, examining the contribution of Moses Gaster to the broad area of “apocrypha” as a case study. Moses Gaster (1856–1939) already worked on compositions which only recently have been “formally” included in the first volumes of the anthologies of “apocrypha” in English translations More Old Testament Pseudepigrapha (MOTP, 2013) and More New Testament Apocrypha (MNTA, 2016). His very broad approach to “apocrypha” stands in contrast to the narrow compartmentalisation into different “fields” (such as Old Testament Pseudepigrapha, New Testament Apocrypha, Patristics, Hagiography, etc) which became common in the twentieth century (especially in Biblical Studies, less so in other historical philological disciplines which retained a broader understanding of apocrypha). Subject: Language and Literature Studies Philology Theory of Literature Language studies Studies of Literature

Литературный феномен «переписывания» (‘rewriting’) в Исторической Палее и Авраамовом цикле славянских сборников

The Literary Phenomenon of ‘Rewriting’ in the Palaea Historica and the Cycle About Abraham in Slavic Collections

 • Summary/Abstract
  In 1961, Geza Vermes coined the term “rewritten Bible,” which originally was meant as a designation for antique and medieval Jewish legends about the patriarch Abraham in different ways transforming the text of chapters 11 to 25 of Genesis. Later this term was assigned to a broader circle of Jewish texts and more recently it is often in use in scholarly works on Early Christian literature. At the same time, there is no doubt that the legends about Abraham are still one of the best examples of the rewriting method. This is true especially for Abrahamic texts which were in use since 9th century in Byzantium and among Southern (partly also Eastern) Slavic peoples. The paper deals with rewriting methods used in the Palaea Historica (including its Slavonic translations) and in the texts of Abraham’s cycle contained in many Slavic miscellanies (sborniki), which probably also had Greek origins.

Liturgical Theology and Church (Byzantine- Slavic) Music and HymnoGraphic Practice

 • Summary/Abstract
  The purpose of this research is to reveal the influence of Hesychastic teachings on the creation, development and the liturgical application of the church music and hymnography, through the discussion of different problems, based on written and oral testimonies, preserved till nowadays. This purpose is also achieved through an interpretation of the source materials (the liturgical, musical and hymnographic works) in the context of Orthodox belief and the teaching of the Holy Fathers, closely connected to the liturgical tradition of the Church in the 14th–15th century in terms of the teaching of Hesychasm. The depth of meaning of the musical phenomena from the tradition of the Middle Ages has been revealed based on the theological cognitive foundation – the foundation of belief. This research is based on data, connected with the liturgical Greek and Slavonic tradition and also with the mystical perception and interpretation of the musical and hymnographic works in the 13th–15th century – in the period of blossoming forth of the theological cognition of Hesychasm. The testimonies of one of the most important theological, musical and hymnographic resources from this period have been used involved in this research.

Axiological Aspects of Concept “Nation” in the History of Bulgarian Language and Traditional Culture

 • Summary/Abstract
  This paper examines the semantic usage and verbalization of the concept of nation in the history of Bulgarian language and traditional culture. It uses linguistic facts from 9th-11th century Old Bulgarian manuscripts, original writings of Patriarch Euthymius and 17th century Modern Bulgarian damascenes. The system of words and phrases that present the concept of nation and its distribution in different cultural contexts are analyzed in relation to medieval Christian ideas, the cultural situation in the 17th century and the new ideas of modern times. The most important features of the concept of nation in traditional culture are presented by Bulgarian proverbs.

Axiological Aspects of Concept “Justice” in the History of Bulgarian Language and Culture

 • Summary/Abstract
  The paper examines the semantic realizations and verbalizations of the concept of justice in the history of Bulgarian language and culture. It studies linguistic facts from 9th-11th century Old Bulgarian manuscripts and 17th century Modern Bulgarian damascenes. The system of words and phrases that present the concept of justice and its distribution in different cultural contexts are analyzed in relation to Christian ideas in the Middle Ages, the cultural situation in the 17th century and new ideas of the period before the National Revival. The most important feature of the concept of justice is the precept that God is always a fair judge. However, human behavior is dualistic: one can be just and righteous and abide by Christian requirements and another can be unjust and act against God according to his own interest.

Dietetic Texts in Medieval Slavonic Literature. Preliminary Remarks Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 12:29 The present article is an attempt to gather all known copies of dietetic works in Slavonic tradition with short codicological data, to characterize the contents of the manuscripts and do some remarks about their groups. The work with sources presents very interesting hisory of the manuscript tradition, especialy on the South Slavonic soil. Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: regimen of health dietary calendars late medieval Miscellanies dieteticons
Проф. д-р Марии Йовчевой исполнилось 60 лет Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 12:02
Prof. Dr. Maria Yovcheva at 60
Проф. д-р Марии Йовчевой исполнилось 60 лет
(Prof. Dr. Maria Yovcheva at 60) Subject: Language and Literature Studies

Iskra Hristova-Shomova. Dragotin Menaion: A Bulgarian Manuscript from the Beginning of the 12th Century. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2018, 752 pp.


Korogodina, M. V. Kormčie Knigi of the 14th – First Half of the 17th Century. Vol. 1. Studies. 598 pp., 36 ills. Vol. 2. Description of Versions. 647 pp. Moscow-St. Petersburg: Al'jans-Arheo, 2017 Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 11:56 Korogodina, M. V. Kormčie Knigi of the 14th – First Half of the 17th Century. Vol. 1. Studies. 598 pp., 36 ills. Vol. 2. Description of Versions. 647 pp. Moscow-St. Petersburg: Al'jans-Arheo, 2017 Subject: Language and Literature Studies Philology

Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov. Vol.1. Religio, istoria. 510 с. Vol. 2. Ius, imperium, potestas, litterae, ars et archaeologia. 636 с. Curavit Ivan Biliarsky. Sofia: IK Gutenberg, 2018.

 • Summary/Abstract
  Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov. Vol.1. Religio, istoria. 510 с. Vol. 2. Ius, imperium, potestas, litterae, ars et archaeologia. 636 с. Curavit Ivan Biliarsky. Sofia: IK Gutenberg, 2018.

Anissava Miltenova. South Slavonic Apocryphal Collections. Sofia: Iztok-Zapad/ East-West Publishers, 2018, 327 pp. Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 11:47 (Anissava Miltenova. South Slavonic Apocryphal Collections. Sofia: Iztok-Zapad/ East-West Publishers, 2018, 327 pp.) Subject: Language and Literature Studies Philology
NEW BOOKS Scripta & e-Scripta vol. 19, 2019 floyd Tue, 10/08/2019 - 11:45 Language and Literature Studies, Philology Subject: Language and Literature Studies Philology

New Developments in Tagging Pre-modern Orthodox Slavic Texts

 • Summary/Abstract

  Pre-modern Orthodox Slavic texts pose certain difficulties when it comes to part-of-speech and full morphological tagging. Orthographic and morphological heterogeneity makes it hard to apply resources that rely on normalized data, which is why previous attempts to train part-of-speech (POS) taggers for pre-modern Slavic often apply normalization routines. In the current paper, we further explore the normalization path; at the same time, we use the statistical CRF-tagger MarMoT and a newly developed neural network tagger that cope better with variation than previously applied rule-based or statistical taggers. Furthermore, we conduct transfer experiments to apply Modern Russian resources to pre-modern data. Our experiments show that while transfer experiments could not improve tagging performance significantly, state-of-the-art taggers reach between 90% and more than 95% tagging accuracy and thus approach the tagging accuracy of modern standard languages with rich morphology. Remarkably, these results are achieved without the need for normalization, which makes our research of practical relevance to the Paleoslavistic community.


Electronic Edition and Linguistic Annotation of Slavic Fragments Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Fri, 12/28/2018 - 08:01

The paper introduces a project on edition and linguistic annotation of Medieval and Early Modern South Slavic manuscript fragments. The main topic is implementation of various approaches on integration of electronic edtion, manuscript description and linguistic annotation. A corpus will include fragments from parchment manuscripts kept in Bulgarian repositories. We will illustrate the approach with several pieces of texts from various fragments. The representation will be supplied with textual, as well as part-of-speech and basic syntactic annotation. On the basis of it an attempt will be made at experimental anaphora and related morpho-syntactic annotation. The work will offer a discussion on the features that will be useful for such annotation. The project relies on eXist database (http://exist-db.org) and the initiatives: Repertorium (http://repertorium.obdurodon.org/), PROIEL (http://www.hf.uio.no/ifikk/english/ research/ projects/proiel/) and TOROT (http://site.uit.no/slavhistcorp/files/2015/04/Eckhoff.pdf).

Subject: Language studies Language and Literature Studies Theoretical Linguistics Applied Linguistics Studies of Literature Computational linguistics South Slavic Languages Philology South Slavic manuscripts Fragments Linguistic annotation Linguistic corpora Electronic text edition Electronic description XML technologies

Терминология в палеославистике и создание сети между существующими цифровыми корпусами

Terminology in Palaeoslavistics and Set up Networking between Existing Digital Corpora


Text or Paratext? The Synopsis Apostolorum of Dorotheus of Tyre

 • Summary/Abstract

  The article discusses the Synopsis Apostolorum attributed to Dorotheus of Tyre, which purports to be a list of the Seventy Apostles. It gives a brief overview of the history of the text in Greek and Slavonic. In contrast to the Greek tradition, where it may be found in miscellanies of various types and also in manuscripts of the Apostolos which are provided with relatively extensive apparatus, in Slavonic it is found exclusively in Apostolos manuscripts. The redaction of the Synopsis, moreover, corresponds to the redaction of the Apostolos; there are discernible differences between the texts in each of the three Slavonic redactions in which it is represented. This indicates that it was translated as part of the accompanying text each time that the Apostolos itself was translated. This means that the Slavonic version (unlike the Greek) exists exclusively as paratext, but that this paratextual status, being dependent on the version, is not intrinsic to the work but a function of its history. This in turn points to the necessity of taking the paratext into account in any study of the text of the Bible.


Translating the Subtleties. The Philosophical Categories in the Symeon Collection (Symeon’s Miscellany Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Fri, 12/28/2018 - 07:44

When we study translations from classical or Byzantine Greek into Old Bulgarian, we usually encounter two aspects of the question how: firstly, the how of the linguistic rendering, the how of the translation techniques used for one term or another. The second aspect is that of evaluating the how: shall we praise or, on the contrary, express regrets in respect of the translator’s work. Besides these two inherent aspects of the question how, a third one has arisen in the last three decades in Bulgaria. We have a long tradition of translating Old Greek and Byzantine texts into Old Bulgarian, but with respect to the philosophical and theological terminology used nowadays, are we obliged to follow the patterns of the past, the forms of the language, suggested by this millennium long tradition? With respect to the formation of the Bulgarian philosophical and theological language, the Symeon’s Miscellany is an extremely important source because from f. 222 to f. 237 a range of issues is discussed as answers to questions 29 and 30. This section of the writing includes clarification of terms, categories and concepts from the classical Greek and/or the Christian philosophy and demands profound interdisciplinary research.

Subject: Byzantine Greek Tsar Simeon’s florilegia Terminology Philosophical and theological language Language and Literature Studies Theoretical Linguistics Applied Linguistics Studies of Literature Philology Translation Studies
Указатели названий и инципитов разделов и глав славянских списков Откровения Иоанна Богослова как поисковый аппарат и основа для изучения редакций текста  Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Fri, 12/28/2018 - 07:38
Indexes of Names and Incipita of Sections and Chapters of the Slavonic Witnesses of the Revelation of John the Theologian as a Search Tool and a Basis for Studying Versions of the Text

The article is devoted to the research of the Revelation of John the Theologian text editions. The main source of this aspect of text study is the peculiarity of the text structure: names, intsipits, explicites. The features of the three known scientific editions of the Apocalypse are determined and presented in the table. The methods of work on revealing these signs is described.

Subject: Apocalypsis St. John Theologion Text tradition Titles Incipita Filliation of the texts Language and Literature Studies Theoretical Linguistics Applied Linguistics Studies of Literature Philology Translation Studies
Иерархическая модель гимнографической терминологии: дигитальное приложение Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Fri, 12/28/2018 - 07:33
A Hierarchical Model of the Hymnographic Terminology: Digital Application

The article provides metadata on the descriptions of hymnographic terms exposed on the Scripta Bulgarica electronic portal (http://www.scripta-bulgarica.eu). The purpose of the analysis is to take the first step towards building a detailed digital ontology of all hymnographic terminology for the needs of specialized web products. All the hymnographic concepts included in the portal are arranged in a hierarchical system which comprises as well some of the most closely related concepts of other kinds (generally liturgical and literary). The selection of terms involves several of the basic musical and musicological hymnographic concepts too, but focuses on the verbal side of the chants. The proposed hierarchical model is based on two types of relationships: category/subcategory and whole/part, the second of which ranks the hymnographic terminology in five levels from the highest (Books) to the lowest (Genre components).

Subject: Hymnography Terminology Classification Hierarchy Category-subcategory Whole-part Scripta Bulgarica Language and Literature Studies Theoretical Linguistics Applied Linguistics Studies of Literature Philology Translation Studies

Название и самоназвание в номинативных комплексах рукописных книг XIV–XIX веков (на материале Отдела рукописей Российской государственной библиотеки)

Title and Self-title in Nominative Complexes of Manuscripts 14th–19th Centuries (Based on the Material of the Manuscript Department of the Russian State Library)


Проложные жития в средневековой южнославянской книжности

The Prologue Vitae in the Medieval South-Slavonic Literature


Textological Notes on De Christo et Antichristo by Hippolytus of Rome in the Greek and Slavonic Manuscript Tradition


Апокрифический цикл об Аврааме в славянских сборниках смешанного содержания и в поэме Георгиоса Хумноса. (К вопросу о рецепции Исторической Палеи) Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Thu, 12/27/2018 - 07:08
The Apocryphal Abraham’s Cycle in the Slavic Miscellanies and in the Poem of Georgios Choumnos (A Contribution to the Reception of the Palaea Historica)

The Historical Palaea was composed in Greek (approximately in the 9th century) and found a broad reception in the Slavic world. The text was not only translated more than one time into Slavonic but also reworked in such texts as the apocryphal cycle of Abraham contained in many Southern Slavonic miscellanies. The reception in the Byzantine realm was probably more limited but there is at least one important exception: a poem written in the 2nd half of the 15th century by a Cretan Georgios Chumnos. A comparison between the cycle of Abraham and the relevant part of this poem (verses 579 to 1348) shows that there are many agreements between the cycle of Abraham and Chumnos against the text of the Historical Palaea as their common Vorlage (story of Melchizedek told through direct speech; omission of circumcision of Isaac and death of Sarah; inclusion of death of Abraham omitted in the Palaea; omission of several allusions to the New Testament and many other affinities). The article deals with the question about possible explanations of some of these – partly astonishing – similarities between the texts of two different traditions.

Subject: Language and Literature Studies Georgios Choumnos Slavonic apocrypha Palaea Historica Series about Abraham
Daily Life and Religion: The Vienna Euchologia Project Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Thu, 12/27/2018 - 06:52

The study of the Euchologia (singular: Euchologion), the prayer books to be used by the clergy, has long been neglected by medieval historians. This is beginning to change, as more and more scholars discover the potential of the Euchologia as a source for social history. Indeed, Euchologia contain besides Eucharistic and sacramental liturgies also prayers for various occasions of the daily life of women, men and children from various strata of society and every geographical region of the Byzantine world. Thus, the Euchologia offer a different perspective than most Byzantine written sources, which concentrate on urban, male, often ordained elites. In 2015 a new research project dedicated to the study of Euchologia was initiated at the Division of Byzantine Research of the Austrian Academy of Sciences. The project seeks to study Greek-language Euchologia copied up to the year 1650 and the prayers they contain.

Subject: Language and Literature Studies Applied Linguistics Studies of Literature Philology Translation Studies Byzantine Euchologion History of the society Daily life Linguistics Tradition of the text
In memoriam: Elena Kotseva (1936–2018) Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Thu, 12/27/2018 - 06:49

In memoriam: Elena Kotseva (1936–2018)

Subject: Language and Literature Studies
Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Thu, 12/27/2018 - 06:48
Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. New sources, interpretations, and approaches in medieval studies

Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката

Subject: Language and Literature Studies

Елка Мирчева. Староизводните и новоизводните сборници – преводи, редакции, преработки, книжовноезикови особености

Elka Mircheva. Old Redaction Menologia (Structured According to Studion Typikon) and New Redaction Menologia (Structured According to Jerusalem Typikon) – Translations, Redactions, Transformations, Linguistic Peculiarities

 • Summary/Abstract

  Elka Mircheva. Old Redaction Menologia (Structured According to Studion Typikon) and New Redaction Menologia (Structured According to Jerusalem Typikon) – Translations, Redactions, Transformations, Linguistic Peculiarities


Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context. Edited by Elka Bakalova, Margaret Dimitrova, and M. A. Johnson. Sofia: American Research Center in Sofia, 2017, 573 pp.; ISBN 978-954-92571-0-6

 • Summary/Abstract
  Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context. Edited by Elka Bakalova, Margaret Dimitrova, and M. A. Johnson. Sofia: American Research Center in Sofia, 2017, 573 pp.; ISBN 978-954-92571-0-6

Иван И. Илиев. Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод. София: Институт за литература при БАН, 2017, 425 с. ISBN 978-954-509-580-1

Ivan Iliev. The Commentary on the Book of Daniel by Hippolytus of Rome in the Old Church Slavonic Translation. Sofia: Institute of Literature, BAS, 2017, 425 pp., ISBN 978-954-509-580-1

 • Summary/Abstract

  Ivan Iliev. The Commentary on the Book of Daniel by Hippolytus of Rome in the Old Church Slavonic Translation. Sofia: Institute of Literature, BAS, 2017, 425 pp., ISBN 978-954-509-580-1


New Books Scripta & e-Scripta vol. 18, 2018 floyd Thu, 12/27/2018 - 06:40

New Books

Subject: Language and Literature Studies
The Earliest Slavonic Translation of the Song of Songs from Greek: A Possible Influence from the Vulgate? Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 21:03

This paper analyzes two translation choices in the earliest Slavonic version (translation from Greek – from the Septuagint – into Old Bulgarian literary language/ Old Church Slavonic) of the Song of Songs that might have been influenced from the Vulgate as supposed by A. A. Alekseev. This paper suggests two other explanations of these choices: influence of the Christian exegesis and specifics of the language of the translation.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Eastern Slavic Languages Philology Translation Studies
Byzantines, Bulgarians and Serbs in the Vita of Saint Vladimir in the Gesta Regum Sclavorum Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 21:01

The Vita of St Ivan Vladimir, the first Serbian saint, is contained in the so- called Chronicle of the Priest of Dioclea, also known as Gesta Regum Sclavorum. The aim of this paper is to examine one of the more interesting aspects of the Vita: the image of the Bulgarians, Serbs and Byzantines during the troubled times of the Byzantine-Bulgarian war of 976–1018. The picture that emerges from the Life of St Ivan Vladimir holds many surprises for the modern reader and is contradictory to our own perceptions of the two protagonists of the era, Samuel and Basil II.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Eastern Slavic Languages Philology Translation Studies
The Isaiah Code: Highlights in the History of a Catena in Slavic Tradition Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 20:59

This study seeks to trace out the structure of the Book of Prophet Isaiah with commentaries and to explore what that structure reveals about the text in some manuscripts of the East Slavonic and South Slavonic traditions. There are three conclusions made as a result of the present study. Firstly, the analysis of the structure and the identification of the readings in Catena Slavonica in Isaiam shows a translation of a catena which occupies an intermediate position between the Catena in Isaiam by John Drungarios and the one by Andrew the Presbyter whichever is the earliest. The CSI resembles both. Secondly, the value of the CSI should not be underestimated, because it includes a translation of scholia by Theodulus whose work is now almost entirely lost. Therefore the CSI could provide new evidence for the content of the lost Byzantine original of Theodulus’ Commentary on Isaiah. Thirdly, the comparison of the numerals in the margin of РНБ F.I.461 with the sequence and number of the biblical pericopes and relevant scholia in the Russian manuscripts clearly and unequivocally demonstrates that although F.I. 461 is the earliest evidence of Preslav translation in a Tărnovo redaction, it is still a single link in the chain of the Slavonic tradition and has a many shortcomings compared to the CSI in the Russian tradition.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Eastern Slavic Languages Philology Translation Studies
The Parable of the Unicorn in the Story of Barlaam and Josaphat Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 20:57

This article offers textological observations on the Parable of the Unicorn, which is an integral part of the medieval Story of Barlaam and Josaphat. For the purpose, manuscripts that contain the entire work are examined, as well as manuscripts which are part of anthologies of compound content. The aim is to verify the correlation between the complete and the singular traditions of the novel’s dissemination, as well as their relations with the Byzantine text.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Eastern Slavic Languages Philology Translation Studies
Двойная рецепция при формировании княжеской службы: служба св. Александру Невскому как модель Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 20:56
A Double Reception in the Formation of a Princely Service: The Service of St Alexander Nevsky as a Model

The Service of St Alexander Nevsky was written by Monk Michael of the Roždestvenskij monastyr’ (Nativity monastery) in Vladimir. He was one of the writers, belonging with the circle of Metropolitan Macarius, who composed princely services (and sometimes vitas) for new Russian saints. Most of the services are compilations of verses and hymns and more or less exact borrowings (and sometimes compositions according to models). In the Service of St Alexander Nevsky, the most refined of Monk Michael’s works, the hymnographer utilized various models to combine them into one canon, thus giving it the colour of an original work. It is important to add that Monk Michael used Slavic translations instead of original Greek texts, a fact proved by textological comparison. The service, dedicated to a saint prince, canonized in the sixteenth century, was the only one included in the Menaion. Together with the especial respect and veneration of the new saint, it was one of the reasons why his service became a model of other princely services. It is worth noting that instead of hymns, originally borrowed for the new service, exactly the adapted hymns to St Alexander were taken as standard for princely services, thus allowing a double reception of the translated hymns. For the purpose of the investigation the author analyzes the services of St Roman of Ugleč, St Daniel of Moscow, the Service of Finding of his Relics including, as well as the service to St Dowmant of Pskov.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Eastern Slavic Languages Philology Translation Studies
Chronological Layers in Translated Texts: Observations on a Sticheron of Archangel Michael Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 20:50

This article discusses the presumable composition of the Service for the Heavenly Bodiless Angelic Powers, which was included in the Old Bulgarian Menaion under the date of 8 November and has no Greek parallel. Taking into account the fact that there are two known kanons of probable Old Bulgarian origin, the author searches in various manuscripts for the rest of the chants that, according to the liturgical rules, might have been part of the service.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Bulgarian Literature South Slavic Languages Philology Translation Studies
Неизвестный пергаментный отрывок кириллического Евангелия апракос полного из библиотеки Духовной семинарии Госианум в Ольштыне Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 20:48
An Unknown Parchment Fragment of the Cyrillic Gospel (Full Lectionary) from the Seminary’s Library in Olsztyn

The author introduces a new (previously unknown) parchment fragment (one leaf) of the Full Gospel lectionary from the Library of the Hosianum Seminary of the Archdiocese of Warmia in Olsztyn (Poland). The article presents a concise description and a general characteristic (with textological analysis) of the fragment along with its publication (with three photos). Cyrillic fragment of the Gospel manuscript, which was used together with Latin one to bind several early printed Latin books, is dated to the end of fourteenth or beginning of fifteenth century, but not later than the year 1420. The article presents also a short history of the Library of the Hosianum Seminary as far as it concerns the history of the Cyrillic Gospel fragment.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Philology Translation Studies

Двуязычные индексы в палеославистичной лексикографической традиции как инструмент изучения истории перевода в Slavia Orthodoxa

The Bilingual Indexes in the Paleoslavistic Lexicographical Tradition as a Tool of Studying the History of Translation in Slavia Orthodoxa


К вопросу о переводе агиографического синаксаря (простого пролога) в свете новейших исследований Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 20:43
Towards the Question: When and Where the Simple Prologue Was Translated in the Light of the New Studies

The article examines the current hypotheses about time and place of translation of so-called Simple Prologue (hagiographic Synaxarium) in the Slavonic environment. Special attention is paid to the latest studies in the field. As additional arguments to answer the question are given the data on Russian and South Slavonic (mostly Bulgarian) commemorations in the early version of the Prologue. These data allowed to reject the existing hypotheses and to support the conclusion that the Simple Prologue was translated in the time of Samuil of Bulgaria in Archbishopric of Ohrid at the end of tenth – beginning of eleventh century. The translation was made very soon after the occurrence of Synaxarium in Byzantium and was due to the liturgical necessity.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Philology Translation Studies

Reconsidering the Textual Transmission of the Slavonic Quaestiones adAntiochum ducem

 • Summary/Abstract

  The present contribution addresses questions concerning the textual history of the Slavonic translation of the Quaestiones ad Antiochum ducem (CPG 2257) and challenges some of the positions taken by William Veder in his recent edition (2016) of this eratopocritic collection. A selection of key text witnesses (among which the Izbornik of 1076, the Troitskij sbornik and the Laurentian florilegium of 1348) are examined in order to distinguish the different textual layers and to arrive at a better understanding of the text’s transmission history. It is argued that there is no firm proof for the existence of a full corpus of QAD questions in Slavonic prior to the thirteenth century and that the textual tradition of the QAD is marked by progressive expansion and continuous conflation.


The Greek Tradition of Hippolytus’ Commentarii in Danielem and the Slavonic Translation

 • Summary/Abstract

  The article highlights the Greek manuscripts, containing Hippolytus of Rome’s Commentarii in Danielem, the history of their research and their content, as well as the relation among them and the Slavonic translation. The author reveals all Greek and Slavonic sources, known today, and demonstrates how the two versions of the text correspond to each other. The main focus is placed on the cod. Meteoron 573, of the tenth century, proven to be the closest and mostly related to the Slavonic translation. This matter was profoundly revealed by comparison of contents, titles and structure of the texts of both versions, which is briefly presented in this paper.


Multiple Translations and Their Context. Praxis de stratilatis in the Medieval South Slavic Tradition

 • Summary/Abstract

  My paper focuses on the earliest account of St Nicholas of Myra (Praxis de stratilatis) and its adaption in the South Slavic literary tradition. Praxis de stratilatis dates back to the fourth century and it was the only narrative of the saint for more than three centuries. Even after the eight century when the local cult grew and other narratives about the saint appeared Praxis de statilatis remained one of the most authoritative texts in the literature and the art. The text was translated not only once but twice at the dawn of Old Bulgarian literature, probably as early as the tenth century. The appearance of more than one translation is considered as a witness of the specificity of the literature translated from Greek in the Old Bulgarian tradition, on the one hand, and of the needs and attitude of the readership, on the other. Main hypothesis of my paper is that different kinds of manuscripts provoked the double translations of the text. These are, on the one hand, the Panegyricomartyrologia (known as Minejno­Triodni panegyritsi in the Slavic tradition), which are calendar miscellanies consisting of narratives and eulogies for both cycles of feasts – the movable and the immovable, and, on the other hand, the Menologia (known as Čet’i­Minei), consisting of texts only for the immovable feasts. The textual and contextual analysis of the preserved witnesses of both translations of Praxis de stratilatis shows the cultural and literary needs of the readership which turned out to be important for copying and disseminating the translated text.


A Byzantine Epigram in the Pictorial Cycle of Akathistos Hymn for the Virgin from the Narthex of Kremikovtsi Monastery St George (1493) Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 14:21

The research paper presents an unpublished inscription in Greek language from the narthex of the Kremikovtsi Monastery St George near Sofia – an epigram of the famous Byzantine poet Theodoros Prodromos, who lived at the court of the Komnenian Dynasty in the twelfth century. Being part of the scene Flight into Egypt and – more precisely, – being written in the scroll of a female figure – a personification of the city, no parallel of this inscription has been attested so far in post-Byzantine art. The only other scroll like this has been discovered in the church of the Seslavtsi Monastery St Nicholas near Sofia, but the text there is probably just a decorative detail. A complete study of the preserved part of the damaged inscription is conducted, together with a discussion about its linguistic and literary specifics in the context of the high Byzantine poetry and the Biblical exegesis. The aim is to outline and to describe the raison d’être of this religious epigram (ἱερὸν ἐπίγραμμα) as an expressive instrument for direct communication with the audience through its main stylistic feature – the dialogue between the Saviour and the layman, between the divine and the human nature of Christ. The poetical form chosen by Theodoros Prodromos immediately draws the viewers’ attention and it compels them to reflect upon the scene. Theodoros Prodromos’ epigram in the Kremikovtsi Monastery offers an exceptional and significant proof that the connection of Balkan art to the achievements of the Christian culture of the former Byzantine empire was still alive in the fifteenth century.

Subject: History Language studies Language and Literature Studies Cultural history Studies of Literature Middle Ages Philology Translation Studies
Angelina Minčeva (1933–2016) Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 14:19 Subject: Language and Literature Studies Other
Ivan Bozhilov (1940–2016) Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 14:17 Subject: Language and Literature Studies Other
Liljana Mavrodinova (1932–2016) Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 14:15 Subject: Other Language and Literature Studies
Julian Petkov. Altslavische Eschatologie. Texte und Studien zur apokalyptischen Literatur in kirchenslavischer Überlieferung (Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter, Bd. 59). Tübingen: Francke, 2016, 495 Seiten. ISBN-10: 3772085318 Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 14:10
(Julian Petkov. Altslavic eschatology. Texts and Studies on Apocalyptic Literature in the Church of the Slavonic Tradition (Texts and Works on the New Testament Age, vol. 59). Tübingen: Francke, 2016, 495 pages. ISBN-10: 3772085318
Subject: Language and Literature Studies Book review

Маргарет Димитрова. Средновековни молитви за родилки. Критическо издание [Margaret Dimitrova. Srednovekovni molitvi za rodilki. Kritičesko izdanie]. Sofia: Heron Press, 2014, 229 pp. ISBN 9789545803451

Margaret Dimitrova. Medieval prayers for new mothers. Critical Edition [Margaret Dimitrova. Srednovekovni molitvi za rodilki. Kritičesko izdanie]. Sofia: Heron Press, 2014, 229 pp. ISBN 9789545803451


Мария С. Мушинская. Изборник 1076 года: текстология и язык [Marija S. Mušinskaja. Izbornik 1076 goda: tekstologija i jazyk]. Sankt-Petersburg: Nestor-Istorija, 2015, 480 pp. ISBN 978-5-4469-0825-7 Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 14:01
Maria S. Mushinskaya. The 1076 Miscellany: textology and language [Marija S. Mušinskaja. Izbornik 1076 goda: tekstologija i jazyk]. Sankt-Petersburg: Nestor-Istorija, 2015, 480 pp. ISBN 978-5-4469-0825-7
Subject: Language and Literature Studies Book review

По пути славянской печатной книги на Балканах и в Юго-Восточной Европе

Along the way of the Slavic printed book in the Balkans and South-Eastern Europe

 • Summary/Abstract

  Ivan Petrov. Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego koniec XV – początek XVII wieka. Łódź: Wydawnictwo uniwersytetu Łódzkiego, 2015, 268 pp. ISBN 978-83-7969-792-2


Анета Димитрова. Златоструят в преводаческата дейност на старобългарските книжовници [Aneta Dimitrova. Zlatostrujat v prevodačeskata dejnost na starobălgarskite knižovnitsi]. Sofia: Avalon, 2016, 453 pp. ISBN 978-954-9704-36-5 Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 13:52
Aneta Dimitrova. Zlatostruy in the translation activity of Old Bulgarian bookmen [Aneta Dimitrova. Zlatostrujat v prevodačeskata dejnost na starobălgarskite knižovnitsi]. Sofia: Avalon, 2016, 453 pp. ISBN 978-954-9704-36-5
Subject: Language and Literature Studies Book review

Dan Zamfirescu. Marile Minee de lectură de la Tărnovo ale Patriarhului Eftimie. Ediţie facsimilată de pe manuscrisele de la Dragomirna şi Putna. Vol. 1. Bucureşti: Rosa Vânturilor, 2015, 858 pp. ISBN 978-973-1735-38-2

Dan Zamfirescu. Turnovo menologia of Patriarch Euthymius. Implicated edition of the Dragomirna and Putna manuscripts. Vol. 1. Bucharest: Rosa Vânturilor, 2015, 858 pp. ISBN 978-973-1735-38-2


New Books Scripta & e-Scripta vol. 16-17, 2017 floyd Wed, 07/12/2017 - 13:38 Subject: Language and Literature Studies Fine Arts Performing Arts Book review
Subscribe to Language and Literature Studies