Old Bulgarian translation

Слово на день Воздвижения Креста Андрея Критского в Милешевском панегирике

Слово за празника Въздвижение на Кръста от Андрей Критски в Милешевския панигирик

 • Summary/Abstract

  The present article proposes a study of the Slavonic translation of Andrew of Crete’s Homily on the Exaltation of the Holy Cross (BHG 443; CPG 8179) which is partially preserved in the Mileševa Panegyrikon. The study compares the second part of this oration preserved in the Mileševa Panegyrikon with its first part distributed in other menaion readers of the old redaction. The morphological and syntactical analysis leads to the conclusion that the two Slavonic versions, which are distributed in calendar collections of the old redaction, are the two parts of a single old-redaction translation of this homily and that the Mileševa Panegyrikon includes its entire text which is currently only partially preserved.


  Слово за празника Въздвижение на Кръста от Андрей Критски в Милешевския панигирик
  Цветомира Данова
  (Кирило-Методиевски научен център, БАН, София, България)

  Настоящата статия предлага проучване на частично запазения в Милешевския панигирик (сръбски ръкопис от края на ХIII и началото на ХIV в. от сбирката в манастира Цетине) славянски превод на Словото за Въздвижение на кръста от Андрей Критски (BHG 443; CPG 8179). В изследването се съпоставят текстът на запазената втора половина на това слово от Милешевския панигирик с първата половина на произведението, разпространена в други староизводни чети-минеи. Въз основа на морфо-синтактичен и лексикален анализ авторът стига до заключението, че двете славянски версии, разпространени в староизводните календарни сборници, са две части на един общ староизводен превод на това слово, а Милешевският панигирик е съдържал цялостния му текст, който сега е съхранен частично.


Subscribe to Old Bulgarian translation