Viktor Ivanovič Grigorovič

Житие на Стефан Лазаревич: принос към изследването на ръкописната традиция

The Life of Stefan Lazarevic: A Contribution to the Study of the Manuscript Tradition


Славянски превод на Охридския хрисовул от 1273 г.

A Slavic translation of the Ohrid Chrysobull of 1273


Subscribe to Viktor Ivanovič Grigorovič