Early Slavonic translation of Greek texts

Slavonic Tradition of the Apocryphal Acts of Thomas in India and the MS 1789/700 of the Dragomirna Monastery (Moldavia, Romania)1

 • Summary/Abstract

  This paper examines the Slavonic translations of the Apocryphal Acts of Thomas in India, focusing particularly on a copy included in the Dragomirna miscellany No.1789/700 dated back to the fifteenth century. The Slavonic Acts of Thomas in this codex deserves special attention, as the deviation of this manuscript from the other Slavonic copies of the same title indicate that it is arguably derived from a Greek Vorlage, different from the one other Slavonic manuscripts were made from. This paper analyzes the textual and linguistic features of the Dragomirna manuscript in comparison with other Slavonic copies and argues that the protograph of the Dragomirna copy appeared in the early Middle Bulgarian period up to the 12th–13th centuries. It is also noticed that the Dragomirna manuscript is characterized not only by the difference of Vorlage but also by the way in which the Greek text was translated. It is the translator’s effort to make a faithful translation of the Vorlage that makes this manuscript strikingly different from other Slavonic copies of the Acts of Thomas.


   

  Славянската традиция на апокрифните Деяния на апостол Тома в ръкопис № 1789/700 от сбирката на манастира Драгомирна (Молдова, Румъния)
  Кейко Митани
  (Университет в Токио, Япония)

  Настоящата статия разглежда славянските преводи на апокрифните Деяния на апостол Тома в Индия, като се съсредоточава по-специално върху преписа, включен в ръкопис от манастира Драгомирна № 1789/700, датиран от XV в. Текстът в този кодекс заслужава специално внимание, тъй като отликите му спрямо другите славянски преписи на същото произведение показват, че той възхожда към гръцки оригинал, различен от този, от който произхождат другите славянски преписи. В статията се анализират текстологичните и езиковите особености на ръкописа от сбирката на Драгомирна в сравнение с други славянски преписи и с текстове от Супрасълския сборник от Х–ХІ в. и се твърди, че протографът на копието от Драгомирна се е появил през ранния среднобългарски период XII–XIII век. Отбелязва се също, че ръкописът от Драгомирна се характеризира не само с разлики, дължащи се на първообраза, но и на начина, по който е преведен гръцкият текст. Усилията на преводача към верен и точен превод на оригинала, прави този ръкопис различен от другите славянски преписи на Деяния на апостол Тома.


Subscribe to Early Slavonic translation of Greek texts