Характеристика языка Деяния апостола Фомы в рукописи НИМ24*

Характеристика языка Деяния апостола Фомы в рукописи НИМ24*

Езикова характеристика на Деянията на апостол Тома в ръкопис НИМ24

scripta_20_2020.jpg
 • Author(s):
 • Subject(s): Language and Literature Studies // Language studies // Studies of Literature // Philology // Theory of Literature //
 • Published by: Institute for Literature BAS
 • Print ISSN: 1312-238X
 • Summary/Abstract:

  The topic of the article concerns the issue of the presence of traces of language archaisms in texts, emerged in an early state of the Old Bulgarian literary practice but preserved in later copies. The object of research is the apocrypha Acts of Thomas the Apostle, based on the copy in the Serbian manuscript NHM24. The grammatical peculiarities in the text are the special subject of research. Even when the copy is centuries old or the text has been edited, traces of the proto text are kept to a certain degree. In the Acts of Thomas the Apostle are registered obvious grammatical archaisms that can be found it the text only if it has emerged in a time when they had still been active in the Old Bulgarian literary language.


  Езикова характеристика на Деянията на апостол Тома в ръкопис НИМ24
  Мария Спасова
  (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България)

  Темата на статията е свързана с проблема за наличието на следи от езикови архаизми в текстове, възникнали на ранен етап от старобългарската книжовна практика, но запазени в късни преписи. Обект на изследване е апокрифът Деяния на апостол Тома по преписа му в сръбския ръкопис НИМ24. Предмет на изследване са граматическите особености в текста. Дори когато преписът е отдалечен с векове от времето на появата си или ако текстът е бил подлаган на редактиране, следи от прототекста се съхраняват в различна степен. В Деяния на апостол Тома се регистрират несъмнени граматически архаизми, които е възможно да присъстват в текста само ако той е възникнал по време, когато те все още са били активни в старобългарския книжовен език.


 • Page Range: 227-242
  No. of Pages: 16
  Language: Russian
  Year: 2020
  Issue No:: Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020

  Submitted on:

 • LINK CEEOL:
 • Maria Spasova

  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
  Description

  Мария Спасова – профессор Филологического факультета Великотырновского университета им. Св. Кирилла и Св. Мефодия. Высшее образование филологическое (Болгарская филология) и историческое (вторая специальность История). Основная част ее публикаций в области кирилло-мефодиевистики, лингвистической текстологии, истории болгарского языка, исторической лексикологии, омилетики, средневековой болгарской истории, исторического источниковедения. Автор 18-и книг (14 из них в соовторсте) и более ста других публикаций, десятких переводов со староболгарского на современный болгарский язык. Издает средневековые славянские тескты.