Ohrid; chrysobull

Славянски превод на Охридския хрисовул от 1273 г.

A Slavic translation of the Ohrid Chrysobull of 1273


Subscribe to Ohrid; chrysobull