Russian literature

Заметки о месяцесловах русских Часословов XV в.1

Бележки за месецословите в руските часослови от ХV век

 • Summary/Abstract

  The article deals with textual features of five Menologies as a part of so-called Great Horologia of the 15th century. The division of these Menologies into two groups is established. The first group reflects the features of the Menologies that go back to the Russian translation of the Jerusalem Typicon of the middle of the 14th century. The manuscripts of this group come from the greatest monastic centers, namely the Trinity Lavra of St Sergius and the St Joseph’s Monastery near Volok Town. They show that the older Russian translation of the Jerusalem Typicon, in its complete form known in the only two manuscripts, had a greater distribution in Russia than was previously believed. The Menology of the printed Horologion published by Schweipolt Fiol in 1491 attests to the prominence of the older Russian translation of the Jerusalem Typicon in Western Russia as well. The second group goes back to the late Russian version of the Jerusalem Typicon of 67 chapters. This version supersedes the Menology of the older Russian translation of the Jerusalem Typicon in the 16th century.


   

  Бележки за месецословите в руските часослови от ХV век
  Татяна В. Пентковская
  (Московски държавен университет, Москва, Русия)

  В статията са разгледани текстологичните особености на месецословите в пет преписа на часослови от ХV в. Установено е разделянето на тези месецослови на две групи. Първата група отразява особеностите на текста на месецослова в руски превод според Йерусалимския устав от средата на XIV в. Преписи от тази група произхождат от големи монашески центрове, а именно Троице-Сергиевата лавра и Йосифо-Волоколамския манастир. Те показват, че по-старият руски превод на Йерусалимския типик, известен като цяло само в два екземпляра, е бил по-широко разпространен в Русия, отколкото се смяташе по-рано. Месецословите в отпечатания часослов на Швайполт Фиол (Schweipolt Fiol) от 1491 г. свидетелстват за популярността на по-стария руски превод на Йерусалимския устав в Западна Русия. Втората група възхожда към месецослова на късното руско издание на 67 глави от Йерусалимския типик. Тази версия през ХVІ в. замества месецословите от по-стария руски превод на Йерусалимския типик.


Subscribe to Russian literature