Образ св. Николая Софийского в его пространном житии — авторские стратегии

Образ св. Николая Софийского в его пространном житии — авторские стратегии

Образът на св. Николай Софийски в неговото пространно житие – авторски стратегии

scripta_20_2020.jpg
 • Author(s):
 • Subject(s): Language and Literature Studies // Language studies // Studies of Literature // Philology // Theory of Literature //
 • Published by: Institute for Literature BAS
 • Print ISSN: 1312-238X
 • Summary/Abstract:

  The article has as its object the investigation of the Life of St Nicholas of Sofia which was written by Matthew the Grammarian in the 16th century. First, the image of the saint is observed and his type is determined – he is a martyr. On the basis of this, the nominations are analysed and, more precisely, the epithets, their positioning and frequency in the text are examined. The selected examples in the article prove that the artistic labels used by the author are some sort of motivation for the normativeness of the saint’s image. An idea is alsoemphasized, that the author’s choice is related to the specific stages in the life of the Sofia martyr and is closely connected to the composition and the plot of the whole work.

  Образът на св. Николай Софийски в неговото пространно житие – авторски стратегии
  Мая Иванова
  (Кирило-Методиевски научен център при БАН, София, България)

  Статията изследва Житието на св. Николай Софийски, написано от Матей Граматик през ХVI в. В нея се разглежда образът на светеца, като на първо място се извежда типологизацията му на светец от мъченически тип. На тази база се проследяват номинациите, но най-вече – епитетите, и тяхното позициониране и честотност в текста. Посредством избрани примери се доказва, че художествените определения, с които си служи авторът, служат за мотивация за нормативността на образа на светеца. Подчертана е също идеята, че авторовият подбор е съобразен с конкретните етапи от живота на софийския мъченик и е пряко свързан с композицията и изграждането на сюжета.


 • Page Range: 343-355
  No. of Pages: 13
  Language: Russian
  Year: 2020
  Issue No:: Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020

  Submitted on:

 • LINK CEEOL:
 • Maya Ivanova

  Кирило-Методиевският научен център БАН
  Description

  Мая Иванова, д-р, доцент в Кирилло-Мефодиевском научном центре при Болгарской Академии наук. Специалист в области палеославистики; ее научные интересы охватывают также средневековую болгарскую историю и культуру. Автор книги «Текстологические проблемы в Пространном житии Константина-Кирилла Философа» (София 2013), а также еще почти 80 научных публикаций. Она является научным редактором нескольких академических сборников. Преподавала древнеболгарскую литературу в университетах в Пловдиве и Софии. В период 2014–2019 гг. была лектором по болгарскому языку в Познанском университете.