Metropolitan of Banya

The Independent Transmission of Chapter 21 of the Slavic De hominis opificio in Codex Mosquensis, Russian State Archive 88 (Obolensky collection 201)

Независима трансмисия на глава 21 от славянския превод на De hominis opificio в ръкопис № 88 (колекция Оболенски 201), Руски държавен архив, Москва

 • Summary/Abstract

  The paper discusses the newly discovered fragment (No. 88, Russian State Archive of Ancient Acts, Obolensky collection f. 201, first decades of 16th c.) of Gregory of Nyssa’s De hominis opificio in Slavonic translation. It also offers an edition of the text in parallel with its Greek source, an English translation with references and biblical quotations, the Slavonic archetype, and the text of the same fragment in No. 1032, National Library in Sofia.

  Независима трансмисия на глава 21 от славянския превод на De hominis opificio в ръкопис № 88 (колекция Оболенски 201), Руски държавен архив, Москва

  Анисава Милтенова
  (Институт за литература при БАН, София, България)
  Лара Селс
  (Католически университет в Льовен, Белгия)

  Статията разглежда новооткрит фрагмент от славянския превод на съчинението De Hominis opificio от Григорий Нисийски в ръкопис № 88 (колекция Оболенски № 201) в Руския държавен архив за древни актове, от първите десетилетия на ХVІ в. Прави се първоначална характеристика на съдържанието на ръкописа. Публикацията включва също издание на текста паралелно с гръцкия му източник, превод на английски език с препратки и библейски цитати, текст на славянския архетип и текст на същия фрагмент в ръкопис НБКМ № 1032 от 1553 г., писан от Висарион Дебърски. Текстологията позволява да се направят изводи за връзките на състава на ръкопис № 88 с атонската традиция.


Subscribe to Metropolitan of Banya