Славянски превод на Охридския хрисовул от 1273 г.

A Slavic translation of the Ohrid Chrysobull of 1273

scripta_23_cover_2_1.jpg