General Reference Works

Katharina Bracht. Hippolyts Schrift In Danielem: Kommunikative Strategien eines frühchristlichen Kommentars (Studien und Texte zu Antike und Christentum 85). Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. XX, 448 pp.


Jan Stradomski. Rękopisy i teksty. Studia nad cerkiewnosłowiańską kulturą literacką Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej do końca XVI wieku. [Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne. T. 10.] Kraków 2014

Jan Stradomski. Manuscripts and texts. Church Slavonic studies of the literary culture of the Grand Duchy of Lithuania and Polish crown to the end of the sixteenth century. [Cracow-Vilnius Slavic studies. T. 10.] Krakow 2014


Subscribe to General Reference Works