Mary-Allen Johnson

 

Mary-Allen “Pasha” Johnson is the Curator of the Hilandar Research Library, Director of the Resource Center for Medieval Slavic Studies, and Associate Professor of the University Libraries at The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. Among her recent articles are “Хилендарският манастир и Хилендарската изследователска библиотека: Модел за съвместно съхраниение и достъп,” в Зографски Съборник. Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи (София, 2019); and “The Hilandar Research Library: Fostering the Study of Medieval Slavic Cyrillic Manuscripts in the American Midwest,” in Посебне збирке у контексту зашитите културног наслеђа и као подстицај културног развоја: Зборник радова са међународне конференције Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије. Београд, 2‒4. октобар 2017 (Београд: Народна библиотека Србије, 2019). She is one of the co-editors—with Margaret Dimitrova and Elka Bakalova—and the lead translator of Medieval Bulgarian Art and Letters in a Byzantine Context (Sofia, 2017).

Assist. Prof. and Associated Curator, PhD Hilandar Research Library, University of Ohio, United States
Hilandar Monastery Sbornici: An Incipitaria Project of the Hilandar Research Library Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020 floyd Mon, 09/07/2020 - 09:58
Сборниците от сбирката на манастира Хилендар: проектът за инципити на текстове на Хилендарската научна библиотека

On the recommendation of the participants of the First International Hilandar Conference (1981), the Hilandar Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies at The Ohio State University initiated a project to create an incipitaria of the Hilandar Monastery Sbornici (miscellanies or compilations) from the fourteenth and fifteenth centuries, research that overlaps with and has been enhanced by the scholarly life’s work of Professor Klimentina Ivanova. The history and goals of the project are outlined here. The criteria for selecting the project’s manuscripts are discussed, and some observations gleaned from working with the texts are shared. A print publication of the Incipitaria has not been realized, but Professor Ivanova’s Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, and the forthcoming Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica, which are greatly enriched by the materials from Hilandar Monastery’s library, are invaluable resources to students and researchers of the medieval Slavic homiletic and hagiographical traditions.


Сборниците от сбирката на манастира Хилендар: проектът за инципити на текстове на Хилендарската научна библиотека
Мери-Алън Джонсън
(Хилендарска изследователска библиотека,
Държавен университет на щата Охайо, Кълъмбъс, САЩ)


По препоръка на участниците в Първата международна Хилендарска конференция (1981) в Хилендарската изследователска библиотека и в Ресурсния център за средновековни славянски изследвания към Държавния университет на щата Охайо започна проект за създаване на инципитарий на текстове от сборници от ХІV и ХV век от сбирката със славянски ръкописи от манастира Хилендар. Тези изследвания са реализирани в научното дело на проф. Климентина Иванова. В статията са очертани историята и целите на проекта. Обсъждат се критериите за избор на ръкописите за проекта и се споделят някои наблюдения, извлечени от работата с текстовете. Печатната публикация на инципитария все още не е реализирана, но в книгата на проф. Иванова Hagiographica Balcano-Slavica и в предстоящата Bibliotheca Homiletica Balcano-Slavica материалите от библиотеката на Хилендарския манастир значително са обогатени и представляват безценни ресурси за изследователите на средновековни славянски хомилетични и агиографски традиции.

Subject: Language and Literature Studies Language studies Studies of Literature Philology Theory of Literature Keywords: Hilandar Monastery Miscellanies Compilations Incipitaria medieval Slavic manuscripts Panegyrical Triodia Hilandar Research Library

Reconstructing Missing Folia in Selected Medieval Slavic Parimejniks


Subscribe to Mary-Allen Johnson