Неизвестный кодекс XVI в. в Палеографическом архиве Национального банка Греции1

Неизвестный кодекс XVI в. в Палеографическом архиве Национального банка Греции1

Неизвестен ръкопис от XVI в. от Палеографския архив на Националната банка на Гърция

scripta_20_2020.jpg
 • Author(s):
 • Subject(s): Language and Literature Studies // Language studies // Studies of Literature // Philology // Theory of Literature //
 • Published by: Institute for Literature BAS
 • Print ISSN: 1312-238X
 • Summary/Abstract:

  The paper presents an hitherto unknown Slavic codex from the 16th century, which is preserved today under the signature No. MIET 64 in the Paleographical Archive of the National Bank of Greece. This paper codex represents a convolute consisting of two parts, which can be distinguished mainly relying on the different old pagination of the quires (‘tetradia’). They contain hymnographic works and liturgical texts. In an inscription on f. 70v the scribe gives his name as “Diak Ioan” and indicates the date of the copy (1549). Because of this and of certain palaeographical features we propose that the second MS is the work of the well-known copyist Ioan Kratovski. His scribal activity lasted from 1526 to 1583. This MS thus belonged to the earlier period of his career. As the copyist mentions, the first part of the manuscript was produced for a monastery named after the St Archangel Michael and since the two parts of the second MS contain texts devoted to this Archangel, it seems likely that this MS was produced for the Archangel Michael monastery in Lesnovo. It is located near the town of Kratovo, to which it had close connections especially in the 15th and 16th century. The first part, ff. 1–30, was created by an unknown copyist in the first half of the 16th century, as can be inferred from the characteristics of the style of the script and from the watermark ‘crossbow ‘ (closest type in Briquet, No. 748, year 1505).


  Неизвестен ръкопис от XVI в. от Палеографския архив на Националната банка на Гърция
  Мария Йовчева
  (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България)
  Евелина Минева
  (Национален и Каподистрийски университет в Атина, Гърция)


  Статията въвежда в научно обращение неизвестен славянски кодекс от ХVІ в., който се съхранява днес в Палеографския архив на Националната банка на Гърция, № MIET 64. Написан е на хартия и е конволут: състои се от два различни ръкописа, които съдържат химнографски произведения и богослужебни текстове. Въз основа на приписката на л. 70v, където стои името „дяк Йоан“ и датата 1549 г., както и поради характеристиките на писмото, се предлага хипотезата, че вторият ръкопис е дело на известния преписвач Йоан Кратовски. Неговата писаческа дейност е продължила от 1526 г. до 1583 г. и така този кодекс принадлежи към по-ранния период от творчеството му. Както се споменава в бележката на преписвача, първата част от ръкописа е предназначена за манастир, наречен „Св. Архангел“. Най-вероятно става въпрос за посветения на св. архангел Михаил Лесновски манастир, който се намира в близост до град Кратово и е имал тесни връзки с града, особено през ХV и ХVІ в. Първият ръкопис – до л. 30, е създаден от неизвестен преписвач през първата или втората четвърт на ХVІ в., както може да се съди от характеристиките на писмото и от съдържанието, но и от водния знак „арбалет“ (най-близкият тип в Briquet, № 748 от 1505 г.).


 • Page Range: 39-55
  No. of Pages: 17
  Language: Russian
  Year: 2020
  Issue No:: Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020

  Submitted on:

 • LINK CEEOL:
 • Mariya Yovcheva

  Prof., PhD Sofia St Kliment Okhridski University and Plovdiv University, Bulgaria
  Description

  Мария Йовчева – профессор Богословского факультета Софийского университета им Св. Климента Охридского и Филологического факультета Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского. Специалист в области средневековой славянской литературы, византийской и славянской гимнографии, агиологии, истории литургических книг (в частности, Минеи и Октоиха), истории славянской Библии, исторической лексикологии. Автор нескольких монографий и изданий средневековых славянских памятников.

  Evelina Mineva

  Lecturer, PhD National & Kapodistrian University of Athens, Greece
  Description

  Evelina Mineva – кандидат филологических наук, лектор по византийской и средневековой южнославянской литературе Kафедры русского языка и филологии и славистики Афинского Национального университета им. Каподистрии. Специалист в области поздневизантийской и славянской литературы и палеографии, в частности – критики текста, влияния византийской гимнографии и агиографии и византийской книжной культуры на славянскую; исследования образа Византии и знаний о ней в южнославянском мире. Автор нескольких монографий и изданий византийских и средневековых славянских текстов.