Избранные статьи новоизводных Панегириков (Торжественников) в Сборнике № 28 из московского частного собрания

Избранные статьи новоизводных Панегириков (Торжественников) в Сборнике № 28 из московского частного собрания

Избрани статии от новоизводните панигирици (тържественици) в сборник № 28 от московска частна сбирка

scripta_20_2020.jpg
 • Author(s):
 • Subject(s): Language and Literature Studies // Language studies // Studies of Literature // Philology // Theory of Literature //
 • Published by: Institute for Literature BAS
 • Print ISSN: 1312-238X
 • Summary/Abstract:

  The author introduces a new (previously unknown) Slavic copies of a homiliary structured by the New Jerusalem Typikon: in the composite miscellany No 28 from the Moscow private collection and fragments of a panegyricon of the last quarter of the 16th century from the Moscow private collection. The article provides a brief archeographic description of the manuscript and its article-by-article composition, and publishes all the glosses and comments that reflect the textual history of panegyricons.


  Избрани статии от новоизводните панигирици (тържественици) в сборник № 28 от московска частна сбирка
  Александр Д. Паскаль
  (Руска държавна библиотека, Москва, Русия)

  Авторът въвежда в научно обращение непубликувани и досега неизвестни преписи на произведения от триодния и от минейния цикъл на Панигирика (Тържественика) в сборник конволут от последната четвърт на ХVІ век, съхранен в московска частна колекция. Статията включва кратко археографско описание на ръкописа и неговото съдържание по отделни статии, публикува всички съдържащи се в него глоси и коментари, отразяващи текстологичната история на новоизводните панигирици.