Kameliya Hristova

PhD Student, Sofia St Kliment Okhridski University, Bulgaria

Ива Трифонова. Ръкописната традиция на Книга Откровение сред южните славяни. Част I: Сръбският препис от края на XIV в. София: Кирило-Методиевски научен център, 2022

Iva Trifonova. The Manuscript Tradition of the Book of Revelation among the South Slavs. Part I: The Serbian Copy from the End of the Fourteenth Century. Sofia: Cyrillo- Methodian Research Centre, 2022]. 344 pp. ISBN 978-954-9787-55-9


Subscribe to Kameliya Hristova