Жития болгарских святых в Стишном прологе XVI в. Cod. Kop. 19 из Собрания Йернея Копитара (НУБ, Любляна)

Жития болгарских святых в Стишном прологе XVI в. Cod. Kop. 19 из Собрания Йернея Копитара (НУБ, Любляна)

Жития на български светци в Стишния пролог от ХVІ в. Cod. Kop. 19 от сбирката на Йерней Копитар (НУБ, Любляна)

scripta_20_2020.jpg
 • Author(s):
 • Subject(s): Language and Literature Studies // Language studies // Studies of Literature // Philology // Theory of Literature //
 • Published by: Institute for Literature BAS
 • Print ISSN: 1312-238X
 • Summary/Abstract:

  The article analyses problems related to the literary history of the Prolog’ Vitae of the well-known Bulgarian saints Paraskeve of Epibatai / Petka of Tărnovo, John of Rila, Hilarion of Moglena (Măglen), and Michael, the Warrior of Potuka, as found in the Slavic manuscript tradition (more precisely, in the sixteenth-century Serbian hagiography), according to the Prolog in Verses for the winter half of the year (Cod. Kop. 19 from 1594, Kopitar’s collection, National and University Library, Ljubljana). The aim of the investigation is, on the basis of text-critical study of the Lives in Bulgarian, Russian and Serbian copies, to outline their specific features, genealogy, belonging to a literary school and their place in the hagiological complex, dedicated to the Bulgarian saints.


   

  Жития на български светци в Стишния пролог от ХVІ в. Cod. Kop. 19 от сбирката на Йерней Копитар (НУБ, Любляна)
  Елена Томова
  (Институт за литература при БАН, София, България)

  В статията се анализират проблеми на литературната история на проложните жития на известните български светци Параскева Епиватска / Петка Търновска, Иван Рилски, Иларион Мъгленски и Михаил Воин в славянската ръкописна традиция (конкретно в сръбската агиография от XVI в.), поместени в Стишен пролог за зимната половина на годината (Копитарова сбирка в Народната и университетска библиотека в Любляна, Cod. Kop. 19 от 1594 г.). Целта на изследването е на основата на текстологическото проучване на житията в български, сръбски и руски преписи да се определи тяхната специфика, генеалогия, принадлежността им към определена литературна школа и тяхното място в общия агиологически комплекс, посветен на българските светци.

   


 • Page Range: 179-198
  No. of Pages: 20
  Language: Russian
  Year: 2020
  Issue No:: Scripta & e-Scripta vol. 20, 2020

  Submitted on:

 • LINK CEEOL:
 • Elena Tomova

  Assoc. Prof., PhD Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
  Description

  Елена Томова закончила докторантуру на Филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова и защитила диссертацию на тему „Жития основателей монастырей св. Иоанна Рыльского, св. Феодосия Печерского, св. Стефана Немани и их связь с фольклором” (1977). С 1978 работает в Институте литературы БАН, в Секторе древнеболгарской литературы. Гл. ассистент (1977–1994), доцент (1994–2015), литературный сотрудник (с 2015) Научные интересы: культ болгарских святых в славянской книжности XIV–XVII вв., болгарско-русские средневековые литературные связи, компьютерная обработка кириллических рукописей.