Георги Попов. Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление. Книга първа. Климента пясни. Издателство „Изкуство“. София, 2013

Georgi Popov. Old Bulgarian church poetry for Christmas and Epiphany. Book One. Clement’s Songs. Publishing House "Art". Sofia, 2013, 532 p.

Scripta & e-Scripta vol. 13, 2014